رئیس هیئت مدیره دبرخانه، مسئولیت اجتماعی، شرکت گاز ملی، سوله منصوب ایرانبه گذرشان، تصحیح متن حکم مجید چگنی آمداست:
به سطوح تعهد، تخصص و تجارب ارژمند جنابالی نگاه کنید و بر اساس سامانه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در شمارا ۴۰۷-۲۰/۲ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۸ به اینجانب گزارش شده است. با عنوان مشاور اجتماعی، مدیر، مدیر اجتماعی، مدیر عامل و کارمند شرکت ملی گاز ایران منصوب مشوید.

عمید میرود به همت خداوند متعالی در بحرگیری از توانمندی کارشناسان و دو مدیر مرتبط، قدم و گمهای ارزنده ای در مهورهای با توضیح زیر در دار قانون اساسی کار کارکرد گرد:

۱- توسعه، تعمیق و تقویت ساختمانهای مسئولیت اجتماعی در ورزشگاه شرکت ملی گاز و شرکتهای تابعه.

۲- نظر طایفه بار آگری یعنی مسئولیت اجتماعی دارم مسئولیت اجتماعی دارم شرکت ملی گاز را اداره می کنم.

۳- نیازسنجی، ارضیابی و ناصره بر آگری طرح های عمرانی با همکاری ولسوالی نظرت بار طرح مناطق عالی عمرانی نفت خیز.

۴- برسی و آمار شرایطی، گسترش محلی مناطق قزخیز با بحرگیری با دیدگاه دو مسئول و نخبگان محلی.

۵- تعداد افرادی که در مساجد محل زندگی می کنند

۶- به مردم و مساجد محلی کمک کرد تا به مکان هایی تبدیل شوند که در آن حوادث غیرمنتظره رخ می دهد

توفیق جنابالی، را درنگم، مسؤولیت موهاله از ایزد، منان خواستارم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/