رئیس پارک نواری و فناوی نفت و گاز منصوب شدابه گذرش شانا، تصحیح محسن خجسته، مهر خطاب، به محمد اسماعیل، کفایتی آمداست:

«با اهتمام به آن حکم شمراء ۲-۲۰/۷۹۲ مرخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰۰ مراتب تعهد و تخصص و تجارب ارجمند جنابالی را در نظر گرفت که حکم به نشانی رئیس پارک کجاست. نواری و فناوی نفت منید مازوز.»

دانش‌بنیان صنعت نفت، بر حسب ضرورت گسترش خود، در انتظار میرود، به تحقق منابع دم بهره و رزق نسبت داده شد:

۱. تلاش موتر در راستای نهدینه سازی فرهنگ نوری صنعت نفت

۲. شرکت کردم در تعیین تکلیف نامگذاری من موثر در زیست بوم نووری صنعت نفت در راستای بیمه راهکارهای فناوران جهت محلول چالاشا، لوازم بومی سازی و بهبود فریندی صنعت نفت.

۳. اصلاح اساسنامه، آیین نامه های مالی-امامالی فریندهای بودزرزی و پارک بهبود ساختر سازمانی

۴. توسعه زرسختایی لازم و بهروز رسانایی فراند پرستار و تثبیت پارک شیرکتای دانشبینیان در

۵. گسترش بازار فناوری و ایجاد بازارچه هنری تخصصی در کنار نمایش و دعوای آن.

۶. تدوین برنامه کسب و کار پارک بهمنزور همیت و توانمندسازی کاراورینان و شرکتهای دانش بنیان و کمک به کسب و کرهای نوپا بهمنزور ایفای حکاکی موثر دار زنجیرهای نوینارز.

۷. مشارکت در یافتن فرصتی برای این سرمایه گذاری، وبلاگ نویسی پیشنویس الگوهای، قاردادی جدید و تهیه ایستاندارهای، لازم در دیدگاه کهش ریسک پیادسازی راهکارهای، فنارانا ساکت داخل

۸. فلاش در راستای افزیش ظرفیت فناوری، گسترش فرایندهای یادگیری فناوره و احیای حقوق فکری مالکیت در سطح شرکت اصلی و وابسته آن و وزارت نفت.

۹. یافتن، گسترش و مدیریت مراکز رشد فناوی و شتاب‌دنده های تخصصی در وزارت نفت طبق بنیاد آن.

۱۰. بهکرگیری نوری اجتماعی، در راستای، کمک به عضو، مسئولیت اجتماعی من و نواوری سیاست من در دیدگاه تقوات حکمرانی در صنعت نفت.

۱۱. شبکه

۱۲. گوانگارایی، نخباگان و شایستاسالاری با باکارگیری نیروهای انگلابی، کارآفرین، متخصص و فساد DR Rastay Gam Dom Inqilab

عمید است با اتکال به خداوند متعالی و همکاری دو کارگردان و کرکنان ارزیشمند یک مجلس، د.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/