رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معنادار با ایران هستیمهشتمین دور مذاکرات لغو تحریم ها که از پنجم آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد مرحله غافلگیرکننده ای شد و مذاکره کنندگان برای انجام رایزنی های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. تصمیم سیاسی آمریکا