رایزنی نظامی- دفاعی امارات و آمریکا
دو طرف در این دیدار بر گسترش و تقویت همکاری های مشترک در تمامی سطوح نظامی دفاعی در چهارچوب روابط راهبردی دو کشور تاکید کردند

رژیم لاغری سریع