ربات هایی با الهام از رقص زنبورها
از آنجایی که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب با حرکت دادن بدن خود اطلاعات را به هم منتقل می کنند. این الگوی حرکات، که به «رقص چرخش» معروف است، می تواند توسط زنبورها برای اطلاع دادن به سایر زنبورها استفاده شود که منبع غذایی در کجا قرار دارد.