رسانه آمادقی، ایران برای همکاری با، اعضای JECF صابون گاز دار زمینبه‌طور فوق‌العاده دو وزارتخانه مجتمع گاز کاشری-های سادرکناندا (جیسف) به نام‌های ساعت پیش و در آستانه برگزاری ششمین با حضور نماینده‌گان کوشوری‌های الجزایر، لهستان، ایران، ایران، ایران، ایران، مصر، تأسیس شد. و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی JICF، مالزی، نروژ، عراق، پرو، آذربایجان و امارات با عنوان اعضا: کار خود پایان داد، وزیر دفاع و وزیر دفاع که توسط آنها منصوب شد. دوحه، مالاگا، شردای روات ناظر پازاران و حزیر، قطر، مسائل خارج و پایین از منظر هدف گسترش سمت همکاری-های-دوه و چندبه-در حوزیه انرژی دشت، که در آن دو وزارتخانه JES تأسیس شد، در زوایای مختلف، جایی که من مستقر شدم.

متن کامل گفتگوی اوجی با خبرنگار چانا با توضیح زیر است:

ارضیابی شما ازبرگیزاری، وزارتخانه های JIC و طراحی را تاسیس کردید، این چیست؟

امروز طبق معمول در کابینه دو وزارتخانه مجتمع کاشورهای، صدرکننده، پمپ بنزین، کاشور، قطر، برگزار شاد تأسیس شد. اساسنامه کار که در آن تأسیس شد، پارسی و تبادل نظر دو وزیر کوشورهای از اعضای مجموعه درباره، مسائل رسمی و محتوایی مربوط به برزاری ششمین ن. دار عین زمین، رئیس کمیسیون عالی رتبه، به عنوان رئیس کمیته، به عنوان تهران، و مدغی کوشور، مزبان، دیدگاهی از برگزاری، راز آراء و مراجع و اظهارات کردی مرتبط با وی، جایی که شما تاسیس شده اید، مردیشی، ساردین، ساریدانشورغوز، یکی از اعضای پژوهشی JSF Azwi و زیران کشورهای، یکی از اعضای نیهاد تاسویب.

تحلیل ارضیابی و جنابعلی، حاکم سینه گاز بازار چه شرایطی دارد؟

Du Salle، شاهد اخیر شیوع ویروس کووید-۱۹ و نسخه جدید آن، Omicron، و پیامدهای Nakhushind Ann بر زندگی اجتماعی و اقتصادی Omda Khurhai Jahan Bodheim. صنعت گاز با اینکه به دیگیر بخشا به عنوان متری متاثر از شدت ست نسبت داده می شود، اما قاعده استثناء نبوده و فراز و فردایی کجاست؟ راشه بهران کانونی انرژی و باهتور ویجه نوسانهای بازار جهانی گاز، بختر، موضوع تقدیم و دعوی آن، سطح جهان آست که بهویجه، سطح منطقه فدرال آروبا، به وسیله کهش، اندازه مهمات. ، اندازه زرادخانه، تعداد مناطق، تعداد مناطق و تعداد مناطق محدود است. خیلی دیر است بین ارزش این عوامل و ماهیت گاز طبیعی در اروپا و اروپا ارتباط وجود دارد.

با حضور و عضویت بازار تولد ده کنندگان و سدیر کن و گان گز مجموعه کاشورهای صدر کن آنده گز کتیبه آیا مجموعه کهش بهران انارجی و قامت بازار و ارزش جهانی رزاق راز گز تائیب است؟

کاشورهای صادراتکننده گاز با برخورداری، مرزهای نیمه، مرزهای گاز طبیعی صادرات و انجی جهان، توانسته است، با حضور شیوع ویروس علمگیر کرونا، کتیبه راهبردی خود در ارده پایدار گاز طبیعی، درچنان حافظ. راهک. موضوع کجاست، منوط به ادامه کار کاشورهای عضو و پایانگر راهبرد مصالحه کننده مجتمع معاست است. مجموعه کاشورهای، سدرکان، گاز، باینایت با گردش انرژی و جهت واجب، منطقه را تغییر دهد و گسترش دهد و بسط دهد. مجاورت زست در سطح جهان بهویجه ملل. داچار فقر انرجی، را در دستورکار خود قره دادا است.

نمایی از پیوند زرفیثایی با قدرت ج.ا. ایران با نگاهی به مهمات و خطوط تولید و انتقال گاز طبیعی ارضیابی جنابالی و حکاکی ج.ا.

وهارد آسا بیران به معنی اززز بزرگترن دردگان دردگان استبحضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

با یاد ایران با دشتان ۳۳۸ کیلومتری یک شبکه داخلی گازرسانی به عنوان کاشورهای پیشارو دین زمین آشنا شوید. حضور پررنگ در رستا و همچنین ارائه اعمالی مانند ممنوعیت و همچنین قوانین و مقررات داخلی و همچنین عضویت در مجتمع متوند، جریان پیدار و اثبات گاز طبیعی، سطح جهان را، مختل شدن خطر، خطر سلامت و ایمنی. در رستا، حمایت کاشورهای عضو و ناظر مجمع «سیاس ضای همکارهای بین ملی و جهانی گاز» و «بازگشت با منطق اقتصادی و چندجنبه گری» پیشنهاد داد. و دعوای گز و احراز قدر آن به نظر اهل زینفان.

اگر منبع داشته باشی افزون بار دردمزی سهم در ایران تاجر و تاجر گاز جهانی و میان سر افزیش. با امضای رشید بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اتفاق نظر وجود دارد. صابون قرداد دو میلیارد متر مکعب گاز بین ایران ترکمنستان و جمهوری آذربایجان الوا بر پایداری شبکه گاز ایران شمال ایران تقویت سهم تجارت ایران گاز جهانی رابل خز به.

عزم پدربزرگم دولت با گسترش مناسبت های ایران، تجارت گاز، منطقه و منطقه، سطح جهان، آنها و وزارتخانه ها را از حق استفاده بیشتر می کند.

کجایی آمادقی را دریم که با هما کوشرهای از گروه گاز صادرات کنندگان در گاز طبیعی و جنرال NG به عنوان سوآپ و ترانزیت و حفار روشهایی تاجر همکاری و مشرک دشته است. کجاست سوال جهت کردها، مردم منطقه، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم، مردم عنوان دارند، شما را می خواهند، می دانید، شما می توانید گاز را به شرق و غرب منتقل کنید، می توانید از تصمیم Gird بهره مند شوید.

چه تنه صاحب بزرگترین ذخائر گاز جهان هیستیم بالاکه از شمال و جنوب با بوزورگاترین دارندگان جهان نز همسایه هستم از شمال با روسیه ترکمنستان آذربایجان و جنوب با کشور قطر از همسایگان گز معاشیندور باهچه سدادی اروپا. ، اروپا، دارم، هیما، کجای داستان هاکی برای ایران مهم است که عنوان اصلی آن، تجارت گاز، در جهان است. درهمین، یک پرونده در ادله، و زیاد کاشور امکان رخدادهای رپرتوار سازی با همکاری، اعضای مجتمع کنترل بری، در نوارهای فصلی و حضور یک دار را گسترش دادند. شایان با ذکر پستی با عنوان کوشاری پیشارو در جریان اتفاقات و گوستار شبکه گازرسانی در داخل، فنی و مهندسی درستی بود و نظر استانداردی که در کاشورهای عضو مجموعه را دریم شرکت کردم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/