رشد تقاضا برای ایران، خودرو و سایپابه گزارش فلیپ؛ افزایش زیان انباشته دو خودروساز بزرگ نشان از عملکرد ضعیف آنها در بحث کلان و سیاست های نادرست دارد.

بر اساس گزارش های غیر تلفیقی، زیان انباشته ایران، خودرو به عدد ۴۳ و زیان انباشته سایپا به ۲۵ میلیارد تاکان رسید. در واقع زیان انباشته انباشته ایران خودرو در پایان سال گذشته به ۴۲ هزار و ۹۸۹ میلیارد تاکان رسید که نسبت به سال ۱۳۹۹ ۴۳.۶ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین برای سایپا زیان انباشته انباشته تا پایان سال گذشته به ۲۴ رسید. تریلیون و ۹۷۱ میلیارد تومان که با ۵۹.۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه بود.

از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم های اقتصادی و جهش قیمت ها، زیان انباشته این دو خودروساز به شدت افزایش یافته است، به طوری که در سال ۱۳۹۷، ایران خودرو ۴۴۲ میلیارد تاکو زیان انباشته انباشته و سایپا ۱.۱۴۱ میلیارد زیان انباشته به ثبت رسانده است. تومان تجربه کرده بود.

در حالی که این گزارش ها حاکی از عملکرد منفی این دو خودروساز در سال های اخیر است، گروه خودرویی با تقاضای خوبی در بورس مواجه شده و برخی نمادها مانند خوگستر و ورنا را خریدار توصیف کرده اند که متاثر از اخبار قیمت نهایی است. خودروها در هفته آینده.تصویب معاونت اقتصادی قوه قضائیه.

پایان داستان