روسیه: من آن را ۳۰۰ دلار ارزیابی کردمبه گازارش خبر گازاری رویترز، آیس دوبه، الکساندر نواک، معاون وزیر روسیه، رز دوشنبه (۱۶، اسفندماه) هشدر داد که پدر کشورش است، تهدید به گرفتن ساختمان، قطع واردات انرژی از روسیه از جمله روسیه کرد. ، روسیه، راغار نگر، ۰ با شک شروع کنید و فعالیت خط اصلی لولا، انتقال گاز روسیه – روبرو شوند آلمان را متوقف کنید.

ما در بیانی یک در تلویزیون دولت یین کوشور گفت: استفاده واضح از ممنوعیت واردات، روسیه پیامدهای فاجعه را تکذیب کرد، باری بازار جهانی، بهدانبال خدادشت.

ناواک افزود: افزایش که ارزش آن با غلاف پیسپینی خواحد مطابقت ندارد و می توان آن را با عجله ۳۰۰ دلار خرید و حتی به صورت پرس آن را خرید.

چه اعلامیه کردهای اروپا به نظر جیجیزین کردستان روسیه تکذیب شد گویا از زمان نیاز درد پرسیدی و قاره کجاست؟

دستیار وزیر امور خارجه روسیه: میتوانید، واردات انرژی از روسیه و جلوگیری از زانو. ما آمد هدف، مدنیم ک نفت خود را به کجا آراد کنیم.

نواک اوزود : روسی – که ۴۰ دارس گاز آروبا را بیمه میکند باتور کمیل باهتور کمیل تاء هی خود کار میکند ولی ص به نام آلمانی ها د ملاقات مثل کانادا.

ناواک درباره مهمونیت نورد استریم -۲ جی وی تی: حقوق دریم شبیه گرفتن و انتقال گاز با خط نورد استریم -۱ را تحریم کنیم چیست.

پاسخ را تأیید می کنیم: تکنون چنن تسمیمی نگریفتیم، اما سیاستمداران اروبائی در روسیه کفت و اتهام به اوست، آنچه دید نام بازار میدهند است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/