رویداد تاخسوسی سرمایه قدری در صنعت نفت برگزار میچودبه گذرش شانا انتقال از پارک نواری و فناوی صنعت نفت، اسکوی پرتاب اینترنت اشیا با هدف شانسای و سرمایه گذاری روی ایستارتاپهای که برگزار میشود در اختیار دارد.

رویداد بهمت کجاست، مجموعا ۱۰۰ استارت آپ، صندوق همکاری، شبکت نوری، ارزش افرینی و سرمایه قدری ایرانی (شاناسا) مورخ ۱۸ اسفند امسال در محل هامان برگزار شرکت خدا شاد.

شرکت همچانین رابطه ماندان میتوانند به نظر کسب اطلاعات از پیشتر در سایت ۱۰۰startus.ir بررسی KIND.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/