رویداد تاخسوسی سرمایه قدری سکوی پرتاب اینترنت چیزها برگزار میچودبه گذرش شانا با انتقال از پارک نواوری و فناوی صنعت نفت، رویداد سکوی پراتاپ چیزهای اینترنتی با هدف شانسای و سرمایه قدری روی ایستارتاپهایی محل اقامت برگزار میچود.

رویداد بهمت کجاست، مجموعا ۱۰۰ استارت آپ، صندوق همکاری، شبکت نوری، ارزش افرینی و سرمایه قدری ایرانی (شاناسا) مورخ ۱۸ اسفند امسال در محل هامان برگزار شرکت خدا شاد.

شرکت همچانین رابطه ماندان میتوانند به نظر کسب اطلاعات از پیشتر در سایت ۱۰۰startus.ir بررسی KIND.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/