رویه های مربوط به انتقال مواد خامبسم الله نسخه ای از آن داریم به گفته رئیس جمهور، نظر جمهوری، احوال ملت، اصل امروز (چهارشنبه، چهارشنبه، اسفندماه) و کیوم باطوم) به دستگاه های آگری با پیشنهاد، کاردان فقیه. ، رئیس جمهور ، بنای حق اصلاح ، آی نامه ، یادشاه ، من با کردها موافقم.

اصلاحات وجود دارد و وزارت نفت (وابسته به جاده شرقطایی) مطابق با پرچم های سازمان معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام بهسور ماهانا (یک دوادهم) از محل قسمت (۲) بند (ب) می باشد. ) بصیرت (۱) قانون ۱۴۴۰ هر کوسور در انتخاب پالایشگاهها و پتروشیمیها تصمیم داد تا متناسب با شامل سهم قسمتهای (۱) تا (۶) بند (ز) بینش آن (۱) قانون مواد خام (وکم باطوم) توسط دستگاه های آگری اهری موضوع انتقال مداح دحید.

مسئولیت برنامه سازمان و پودجا کوشور نز با ابلاغ آن برعهده استهمزمان و وزارت نفت منتسب به ابلاغ و تخصیص رسیدگی به موجب ماده (۳۰) قانون برنامه و کوشور بهسورت در اختیار داشتن درایا. های سرمایه به عنوان یک مکان در محل کمکی قانون مندرج در جدول نهم هر کوشور دستگاهی است آجرایی قدم کند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/