رکورد ساخت روزانه رول خوب و دنج در جهان نورد خوب و دنج نمایندگی فلز مبارکه آسیب دیده شد.


به گزارش تالانیوز: غلام رضا سلیمی، سرپرست ارشد ساخت فلز مبارکه تصدیق شد: در مناسبت رکوردگیری فعلی کارمندان جهان نورد خاص کردند کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود رکورد روزانه جاده نورد خوب و دنج فلز مبارکه بهتر اجتناب کرده اند حد مجاز باشد. تعیین کنید . ، با این حال {به دلیل} مشکلات ما مجبور شدیم کمتر به صورت تحت وب ساخت کنیم.

وی اظهار داشت: همراه خود این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن نگه از گرفتن جاده ساخت، یکی اجتناب کرده اند اجزا این رکورد است.


رکوردی کدام ممکن است بعد از سه سال آسیب دیده شد

سرپرست ارشد ساخت نمایندگی فلز مبارکه همراه خود ردیابی به شیرینی وصف ناپذیر این رکورد خاطرنشان کرد: این رکورد برای همگان صمیمی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت گام های بلند در زمینه نورد خوب و دنج {برای بسیاری} تحمیل شده است. سال ها؛ در اولین ماه سال جاری کارگران نمایندگی فلز مبارکه انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه بیشتری برای بهبود واحد تولیدی نورد خوب و دنج در امتداد طرف سایر بخش های ساخت به انگشت آوردند.

وی اذعان داشت: اختلاف این رکورد همراه خود رکورد زودتر سند شده در ۲۱ فروردین ۹۸ کدام ممکن است ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۵ تن بود، اکنون بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به بیست هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۵ تن رسیده است. این می تواند یک رکورد مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم خوب رکورد ماهانه عظیم در جهان خوب و دنج دوچرخه رانندگی کسب کنیم.


ساخت بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم رول اخیر می خواست مقامات در آهن مبارکه

علی حاجیان نژاد سرپرست جهان نورد خوب و دنج فلز مبارکه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فلز همراه خود ردیابی به این رکورد اظهار داشت: این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت همراه خود همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری توانستند رکورد جدیدی در ساخت روزانه خوب و دنج به سند برسانند. رول های ۲۰۳۳۵ تنی در ۱۰ آوریل.

وی افزود: در جاری حاضر در جاده ساخت نورد خوب و دنج نمایندگی فلز مبارکه بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سهم رول خوب و دنج می خواست ملت ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این جاده تعدادی از سالی است کدام ممکن است همراه خود کمتر از قابلیت شخصی ساخت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن فراتر گذشت است. قابلیت اسمی ساخت.”


وابستگی ساخت جاده نورد خوب و دنج به مخلوط کردن اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیار

سرپرست جهان نورد خوب و دنج نمایندگی فلز مبارکه همراه خود ردیابی به اینکه این جاده {به دلیل} انتخاب فوق العاده در اندازه ساخت (ضخامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان ساخت گریدهای مختلف، یکی اجتناب کرده اند ردیابی ها نورد خوب و دنج منحصر به شخص در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است.

وی اذعان داشت: ساخت جاده نورد خوب و دنج مشابه سایر ردیابی ها انصافاًً به پیکربندی اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح این سیستم ریزی ساخت وابسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های فعلی همراه خود ملاحظه به توسعه تقاضا، فلز صفحه اخیر برای ساخت اندازه بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی ساخت تبدیل می شود. سطح (ضخامت) عرض کم هر دو ضخامت بیش از حد همراه خود استاندارد، تغییر به ۱ واقعیت شده است.


رکورد آوریل مقدمه ای برای تحقق بعدی واحد تولیدی نورد خوب و دنج است

حاجانی نژاد اظهار داشت: مشکلاتی اجتناب کرده اند جمله تاخیر در تعهد های بهسازی ردیابی ها نورد خوب و دنج {به دلیل} تحریم های سرکوبگرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیری کوید ۱۹ باعث تحمیل مشکلات تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رکورد ساخت شده است.

وی افزود: همراه خود امتحان شده مستمر کارگران اولین قدم یعنی کسب رکورد روزانه ساخت رول خوب و دنج در ۲۰ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزودن ورق طلای عکس به گروه خوشحال از آفرینی فلز مبارکه انگشت یافتند. گروه.” این دستاورد ارزشی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله مقدمه ای برای تحقق روزافزون بعدی جهان نورد خوب و دنج {خواهد بود}.


موفقیت غرور آفرین، حاصل شفقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده روزانه است

سرپرست جهان نورد خوب و دنج نمایندگی فلز مبارکه تصریح کرد: این موفقیت غرور آفرین حاصل همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده در یک روز واحد زمانی همکاران ما در جهان نورد خوب و دنج اعم اجتناب کرده اند امانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیمانکار است ضمن اینکه سایر شاخص های مهم نیز به انگشت آمده، اجتناب کرده اند جمله امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصولات واحد تولیدی های نورد خوب و دنج.” شناخته شده به عنوان مثال می توان به کسب مقام اول در کار کردن امنیت در واحد تولیدی نورد خوب و دنج فلز مبارکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده جهان در ساخت فایل های همراه خود استاندارد می خواست واحدهای استراتژیک ایالت ردیابی کرد.

وی در نهایت افزود: این موفقیت مهم را به تمامی همکاران، ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای تجاری گروه فلز مبارکه تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نماییم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مدیریت ارشد این نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش های گروه را جدا از زحمات بی دریغ تمامی همکاران مجموعه فلز مبارکه تبریک می گویم. سهام نورد خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر موضوع ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های پیمانکاری.

روابط کلی نمایندگی فلز مبارکه