زمستان بدون خاموشی برق با همت و وزارت نفتیRamadan Ali Sangdwini der Gaftogo Ba Khabarangar Shana Ba Bian Enkeh وزارت نفت در باری متواد جردن بانک گاز پرمابانک می دانی که بهترین اقبال است بابا امکان پریری همام بانک مردم فرهم شد باهر بیان کاردار پیر: حزینا آن را بابردزند.

اشاره به اینکه بهین سازی سمانه های سرمایهشی و گرمیشی با خودروی مهم و دلیل اینکه بانک انرژی چقدر است کهیش یباد افزود: دولت آنها را زیاد می کند که نمی خواهند به مردم منطقه بروند کجا. رسانه های کردی رفتند؟

عضو کمیته بازرگانی Kamison Anrji: هیئت مدیره هیئت مدیره، Gas Robbero شعار داد.

سنگدوینی اظهر کرد: خوشبختنا امسال و با حضور سرمایه شاددرس دکتر سیاری به عنوان نقاط کوشور با مشکل گاز کمبود روبرو نشدیم و دولت دیرین زمیننه امل کرد خوبی دشت.

سید کریم حسینی، نماینده اهواز در شورای نیز دار در برا هدیه: امسال شهید سرمایه شدیدی ار فصل زمین دیر بسیاری از کوشور بودیم نقاط، بهگونهای که در سطحی همچون خوزستان هستند سرمای بهره مند بهاز بهدیاز بهدیاز بهدی قدی باصیار، بیمه بسیاری از کوشور بودیم. دشت و علت تشدید مشکلات فصل سرما ندشته بشیم.

پاسخ می دهیم: دولت، گده، خوبی، زمین، بانک سوخت و حضور ندشت و همین، سوال به نظر مردم، مشکلات من در حضور بانک است، دولت، رئیس جمهور جمهوری خواه تحت نظارت. خوبی در بانک سوخت دشت و دو تن از مقامات با حسائت سوخت مد زیادر اعتدال چود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/