سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های فعلی در امور فنی پایانه های نفتی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی بنادر نفت ایران، عباس اسدروس، مدیرعامل این نمایندگی در نشست تجزیه و تحلیل سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های بخش مدیریت فنی پایانه های نفتی ایران کدام ممکن است روز سه شنبه (۳ فروردین) برگزار شد، ذکر شد: ایران نمایندگی پایانه های نفتی شناخته شده به عنوان خوب نمایندگی پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وظیفه شخصی در زمینه ذخیره سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید میعانات گازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمی کدام ممکن است در زنجیره خوب ارزش نمایندگی سراسری نفت ایران دارد، همواره همراه خود محافظت وفاداری ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء توانمندی های شخصی به رشد از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی شرایط عملیاتی برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت نپخته در اصل کار قرار دارد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه دستور هر تجاری محافظت قدرت همراه خود انجام تعمیرات دیر یا زود است، یکپارچه داد: در زمینه بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری زیرساخت های استراتژیک اعم اجتناب کرده اند ردیابی ها لوله، مخازن ذخیره سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکله های صادراتی، موقعیت امور فنی خیلی حیاتی است.”

مدیرعامل نمایندگی پایانه های نفتی ایران ضمن تجزیه و تحلیل مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات پیش روی معاونت امور فنی ذکر شد: کارمندان این مجموعه در مقاطع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جایی کدام ممکن است فناوری {به دلیل} خانه، خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی ضعیف است، توانمندی های شخصی را به حاضر گذاشته اند. {محدودیت ها}. کارمندان اجازه ندادند خلاء هر دو مشکلی در گروه تحمیل شود.

بودجه برای تعمیر از ملزومات کافی نیست

سید محمد جواد موسوی رئیس ایستگاه خارک نیز {در این} مونتاژ در خصوص مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات محل های کار تعمیرات ایستگاه خارک تصدیق شد: مشکلات زیادی در زمینه تامین کالا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه برای تامین نیازهای تعمیرات کافی نیست. قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای می خواست دیر یا زود تامین نمی شود.

وی افزود: علیرغم همه {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف انرژی، کادر فنی همراه خود امتحان شده روزافزون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضاعف پایان دادن کننده تقاضا ها برای کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده آنها به نحو مقتضی مورد ملاحظه قرار گیرد.

رویه های خوشایند در نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی قدرت

مهدی باقری رئیس امور فنی نیز به تشریح مهمترین اقدامات {انجام شده} در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های سال آتی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود وجود محدودیت های بودجه حال، اقدامات فوق العاده خوبی در زمینه نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی قدرت {انجام شده} است. تحریک کردن ۲ ماموریت در اسکله صادراتی بندر نفت خارک، بازیابی ژنراتور اولیه خوب نیروگاه غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی ۲ دیزل توربین اجتناب کرده اند مهمترین اقدامات در جاری انجام است.

وی افزود: در سه قلمرو عملیاتی خارک، السلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الشمال ۹ ماموریت توسط دست یک جوان داریم کدام ممکن است همراه خود محدوده پیمانکار سریع شاهد تحریک کردن عملیات اجرایی آنها خواهیم بود.

روسای بخش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران نیز {در این} مونتاژ به خاص سطح بازخورد شخصی در خصوص مهمترین این سیستم ها، مشکل ها، عوامل قوت، نقطه ضعف، جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدها پرداختند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/