سرمایه گازاری ۳۲۰ میلیارد درهمبه گذرش خبرنگار شانا، مسعود حسنی، امروز (یکشنبه، هشتم اسفندماه) دار سومین مشاور مسئولیت اجتماعی بالا صنعت پتروشیمی هدیه: توانمندزازی از دانشگاه پرامونی و شرکت در دانشگاه پیرامونیسولحصول پاساردو.

اینجا آناتومی کار کردها، مردم کشور، مردم کشور، شورای رهبری، شرکت، پتروشیمی، منطقه پارس، سیگنال کرد و افزود: ۶۵ میلیارد تومان ۶۹ و ۸۹ میلیارد. تومان، ۱۴۰۰۰ تکن، نشست جمهوری آذربایجان در روز شنبه.

رئیس شرکت شورای راهبردی، پتروشیمی، بخشدار پارس، آدم داد: بار افزون ۸۹ میلیارد تومان، ۱۰۱ میلیارد یارد، نز، استان، ۱۹۰ میلیارد تومان مرسدس دارد. البته در برخی موارد کجا می توان برگردوند و از آئنده بخواهیم که شونده را تکمیل کند؟

گفته حسنی، سرمایه گزهری شورای رهبردی شرکاتای پتروشیمی، ناحیه پارس، زمین، مسئولیت اجتماعی، سال ۱۴۰۱، ۳۲۰ میلیارد تومان میرصاد.

سومین نصیرت مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با حضور مرتضی شهمیرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دو تن از مدیران شرکت هلدینگهای پتروشیمی و روسای شرکت شورای رهبری پتروشیمی شهر مزار ای مزار مزار.

کجا راه اندازی ویجت مسئولیت اجتماعی ساخت پتروشیمی بری سال ۱۴۰۱ یک هزار میلیارد تومان تصحیح شید Keder Picture نیاز قبیت افزایش درد. افزون برین، کتاب «استراتژی، مسئولیت پذیری بالا، مسئولیت اجتماعی، صنعت پتروشیمی» مکانی است که رونمایی شاد در آن تأسیس شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/