سرگذشت سیاستهای عمومی تامین اجتماعی


به گزارش طلانیوز:  محله ترسیمی سند توجه انداز در افق ۱۴۰۴ ، محله ای برخوردار اجتناب کرده اند تامین اجتماعی بود ولیکن این وجه اجتناب کرده اند سند توجه انداز آنطور کدام ممکن است خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایسته است، مورد ملاحظه قرار نگرفت. نگارنده در مقاله ای تحمل عنوان “این سیستم ریزی در مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر در این سیستم ریزی” کدام ممکن است به کنفرانس سراسری سند توجه انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ظرفیتها، بایستگی ها، چالشها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرصتها) در سال ۱۳۸۷ کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر گردید، بر لزوم ملاحظه به مقوله تامین اجتماعی در سیاستهای عمومی نظام ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهریور سال ۱۳۹۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است رسانه ها خبر اجتناب کرده اند اتمام فرایند تدوین “سیاستهای عمومی اجتماعی نظام” در مجمع پیش آگهی مصلحت نظام دادند. طی مقاله ای تحمل عنوان “مصالح عامه در وضعیت بنفش” عدم ملاحظه به مقوله ارائه دهندگان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی در پیش نویس فوق را مورد نقد قرار داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نیاز تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ سیاستهای عمومی تامین اجتماعی تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح نمودم (وبلاگ به نظر می رسید www.a-heidary.blogfa.com/post/138 ) را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی جلساتی کدام ممکن است همراه خود نائب رئیس هیات مدیره وقت گروه تامین اجتماعی داشتم توصیه برگزاری منصفانه کنفرانس تحمل عنوان “ضرورتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات تدوین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی را مطرح ساختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی فراخوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارچوب برگزاری آنرا نیز تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر نمودم، کدام ممکن است بهر تقدیر برگزار نشد.


نحوه ورود مجمع پیش آگهی به موضوع :


در سال ۱۳۹۲ هیات مدیره وقت گروه تامین اجتماعی در مقامات دهم، طی نامه ای به در کنار گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت گروه تامین اجتماعی چالشهای مبتلابه گروه را به رئیس وقت مجمع پیش آگهی منعکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ورود مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاره جویی {در این} زمینه می نماید را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع ازسوی ایشان به کمیسیون زیربنایی مجمع (به ریاست جناب آقای مبینی دهکردی) ارجاع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از مونتاژ کمیسیون زیر بنایی به تجزیه و تحلیل موضوع اختصاص می یابد. حاصل شده آغاز بکار هیات مدیره جدید گروه در اواخر سال ۱۳۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعوت کمیسیون برای حضور یکی اجتناب کرده اند اعضاء هیات مدیره جهت شکسته نشده کار، نگارنده بعنوان مشاور به کمیسیون زیر بنایی راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها کمیسیون، گزارشی اجتناب کرده اند وضعیت رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ سیاستهای عمومی رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی را بعنوان راه رفع اساسی برای این امر، مطرح ساختم.


نتیجه دوره ها کمیسیون مزبور به تهیه محتوای متنی پیش نویس مفهوم اولین سیاستهای عمومی اجتماعی منجر شد کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ساختار در کمیسیون مشترک، علی النهایه در گذشته تاریخی ۱۱/۰۸/۱۳۹۵متن بسته شدن مفهوم اولین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی بشرح زیر به مجمع ابلاغ گردید به همان اندازه بر این ایده نسبت به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین “سیاستهای عمومی تامین اجتماعی” اقدام گردد .


محتوای متنی مفهوم اولین ابلاغی سیاستهای عمومی تامین اجتماعی (۱۱/۰۸/۱۳۹۵) :


“تحمیل رفاه نهایی، برطرف جمع کردن هر نوع فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت، حمایت اجتناب کرده اند بی سرپرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازکارافتادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند نیازها مصرح در ایده ها ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ قوانین اساسی آمده، کدام ممکن است توجه انداز تهیه کنید اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را خاص کرده است، اقتضاء می تنبل کدام ممکن است ارتش محیط زیست، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل برای تهیه کنید اجتماعی همگان، برگرفته اجتناب کرده اند الگوی اسلامی در زمینه تکافل اجتماعی، در مالی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه، همراه خود نظام اجرایی محیط زیست، بردن تشکیلات غیرضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض های ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند مشارکتهای مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدهای نهایی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراء شود. متعاقباً سیاستهای عمومی تهیه کنید اجتماعی، براساس ایده ها ذیل تهیه شود :


۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، محیط زیست، بی طرفانه، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه تهیه کنید اجتماعی همراه خود متعهد شدن رویکرد پرانرژی اجتناب کرده اند سوی مقامات در مقوله  تهیه کنید اجتماعی، تحولات اساسی در صندوقها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک دارایی ها سلامت اجتناب کرده اند بازنشستگی.    


۲- پایبندی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعهدات بین نسلی، تهیه کنید دارایی ها ثابت، رعایت محاسبات بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت قطعا ارزش آن را دارد ذخایر سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقها شناخته شده به عنوان اموال مردمان همراه خود تأکید بر امانت داری، ایمنی، سودآوری، شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی.


۳- انسجام بخشی به وظایف حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری تصدیگری ها، علاوه بر این اسبابک ها حیاتی به مردمان.


۴- افزایش عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور همه جانبه مردمان در این سیستم کامل فقرزدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه خیر، همراه خود فروش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان اسلامی، الهام بخش کارآمد آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها حضور.


۵- یکپارچه سازی ارائه دهندگان پیشگیری، بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بندی بیمه های سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه های اجتماعی.


۶- پویایی سرمایه انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری اقتصاد عدالت بنیان همراه خود تأکید بر جوان سازی گروه.”


{در این} مقطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی فرایند مزبور، متولیان وقت وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی کدام ممکن است عناصر شخصی را در گروه تامین اجتماعی (اجتناب کرده اند صدر به همان اندازه ذیل)، گروه بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بیمه سلامت مستقر ساخته بودند ، به استناد درو کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر به رای شخصی اجتناب کرده اند سیاستهای عمومی سلامت کدام ممکن است به تازگی ابلاغ شده بود در جستجوی کنار کردن بخش معامله با گروه تامین اجتماعی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بند ۲ محتوای متنی پیش نویس مفهوم اولین بحث تفکیک صندوقهای بازنشستگی اجتناب کرده اند سلامت را درج کرده بودند کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند حاضر توجیهات کارشناسی عبارت “دارایی ها” متفاوت عبارت “صندوقها” شد.


همزمان موضوع سیاستهای عمومی تامین اجتماعی در کمیسیون های “سند توجه انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان”، “مالی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید ” آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی” مجمع نیز مطرح بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارنده {در این} مقطع بعنوان مشاور وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی حضور داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشات مشخص شده تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر می‎گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} اثناء متولیان وقت وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی همراه خود هدف جداکردن بخش معامله با گروه، به انحاء مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطایف‌الحیل در الگو تهیه پیش نویس سیاستهای عمومی رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اخلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلال بوجود می آورند.


در زمانی نامشخص در آینده باتوجه به ساختار موضوع در چندین کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی بودن سیاستهای عمومی تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمنظور تحمیل توافق اصولاً، مقرر شد معاونت اجرایی دبیرخانه مجمع (جناب آقای دکتر ابوالقاسم موسوی) منصفانه کارگروه مشترک برای این منظور تشکیل دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن برگزاری مستمر دوره ها کارگروه، (همراه خود حضور اینجانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنابان آقایان دکتر واعظ مهدوی، ملکوند شخص، ایزدخواه، برزگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم مظفر کریمی به ریاست جناب آقای دکتر موسوی) مقرر گردید موضوع تدوین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی در قالب منصفانه پژوهش نیز به موسسه برتر پژوهش تامین اجتماعی واگذار گردد کدام ممکن است مجری آن جناب آقای رئیس جعفری گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان کار را به انجام رساند ولی در میانه راه بخاطر اختلافات فیمابین مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه، کار به انجام نرسید. ولیکن ایشان گزارش شخصی به در کنار محتوای متنی سیاستهای عمومی پیشنهادی را حاضر کرد. علاوه بر این ماحصل مباحثات کارگروه مزبور در قالب ۲ کتاب مجزا (بیمه های بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه های سلامت) توسط دبیرخانه مجمع پیش آگهی به چاپ رسید.


حاصل شده این امر، کار تدوین پیش نویس سیاستهای عمومی تامین اجتماعی به کمیسیون آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی محول را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناب آقای دکتر حسن واعظی، به فرماندهی این کار در دبیرخانه مجمع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارنده بعنوان مشاور وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی به همکاری همراه خود ایشان پرداختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر تذکر ایشان گزارشات متعددی براساس سطح بازخورد دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجمع پیش آگهی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر می گردید.


بیشترین حق ورود به مباحث سیاستهای عمومی تامین اجتماعی اجتناب کرده اند سوی جناب آقای دکتر علی آقا محمدی صورت می پذیرفت  را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارشات متعددی در وجوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس مختلف موضوع حسب تذکر ایشان تهیه می گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان در دوره ها متعددی کدام ممکن است در وزارتخانه، گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق بازنشستگی کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار {در این} زمینه تشکیل می گردید، حضور


می یافتند. علاوه بر این گزارشاتی حسب تذکر جنابان آقایان دکتر ایروانی، دکتر اطلاعات جعفری، مهندس فروزنده، دکتر ولایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها بحضور آنان حاضر گردید. کماکان متولیان وقت وزارت بهداشت بالا مست اجتناب کرده اند اجرای ساختار تهوع سلامت، در جاری امتحان شده برای کنار کردن بخش معامله با گروه تامین اجتماعی بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدا در قالب این سیستم ششم رشد گروه بیمه سلامت را اجتناب کرده اند زیرمجموعه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی منتقل کردند (درمورد ترکیب بخش معامله با گروه تامین اجتماعی اقدام کردند ولی همراه خود اختلاف منصفانه رای نتوانستند، سودآور شوند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها همراه خود تفسیر رئیس وقت گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی ملت، دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت را اجتناب کرده اند زیرمجموعه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی به زیرمجموعه وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی منتقل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداوماً در جاری امتحان شده برای درج تصمیم جدایی بخش معامله با گروه تامین اجتماعی در محتوای متنی سیاستهای عمومی تامین اجتماعی بودند.


{در این} اثنأ ۲ رئیس مجمع پیش آگهی مصلحت نظام درگذشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب سیاستهای عمومی تامین اجتماعی همراه خود اخلال وزارت بهداشت مداوماً به تعویق می افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمانی نامشخص در آینده موضوع به کمیسیون مالی محول شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون مزبور کار را در قالب منصفانه پژوهش تحمل راهبری کمیته اقتصاد کلان توسط دست گرفت.


باتوجه به مشغولیت هایی کدام ممکن است برای متولیان وقت وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تامین اجتماعی پیش آمده بود، متولیان وقت وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رایزنی هایی کدام ممکن است به انجام رساندند، موضوع جدایی بخش معامله با گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه گر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز موضوع ترکیب گروه تامین اجتماعی در یک واحد صندوق بازنشستگی سراسری را در قالب محتوای متنی پیش نویس مصوب کمیسیون مشترک بشرح زیر لحاظ کردند کدام ممکن است در آن مقطع وزیر وقت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود انجام مکاتباتی  کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی نگارنده تهیه شد، به این موضوع معترض را انتخاب کنید و انتخاب کنید  سطح بازخورد اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی نسبت به محتوای متنی موصوف را به مراجع ذیربط منعکس نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مطرح شد کدام ممکن است مقولات درمورد به سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سلامت بایستی در محتوای متنی سیاستهای عمومی سلامت هر دو بازنگری آن لحاظ شود ۹ در محتوای متنی سیاستهای عمومی تامین اجتماعی.


محتوای متنی مصوبه کمیسیون مشترک (۱۹/۱۰/۱۳۹۶) :


۱- استقرار نظام کامل تهیه کنید اجتماعی همراه خود :


۱)    تفکیک دارایی ها، وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار بخش های سلامت، بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه.


۲)    اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه سازی قواعد هر منصفانه اجتناب کرده اند بیمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف در هر منصفانه اجتناب کرده اند بخش های سلامت، بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه.


۳)    تحمیل شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسنامه الکترونیک.


۲- تهیه کنید ارائه دهندگان اساس سلامت برای کلیه آحاد مردمان، در چارچوب بندهای (۹) را انتخاب کنید و انتخاب کنید (۱۰) پوشش¬های عمومی سلامت همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها دولتی، حق بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن اجتناب کرده اند جیب.


۳- تحمیل صندوق بازنشستگی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیب سایر صندوق¬های بازنشستگی در آن، مشابه سازی قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بیمه¬ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شاخص¬ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیارهای بیمه¬ای در جهت تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف.


۴- تحمیل ساز وکار حمایتی اطراف برای حمایت اجتناب کرده اند بی سرپرستان، پیر شدن، معلول بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومین همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها مقامات، هدفمندی یارانه¬ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیریه¬ها.


۵- افزایش عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور همه جانبه مردمان در این سیستم کامل فقرزدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه خیر.


۶- فروش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان اسلامی، الهام بخش مؤثر آنان در وظیفه¬های اجتماعی، کمک به همدیگر، مشارکت در امور خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر سبدها حضور آنان.


۷- آسانسور گروه¬های مردمان نهاد، خیریه¬ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقوفات در بخش¬های حمایتی، امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه¬های اجتماعی.


۸- استفاده اجتناب کرده اند قابلیت¬ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها نظام کامل تهیه کنید اجتماعی ملت جهت توانمندسازی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی سرمایه¬های انسانی همراه خود توانمندسازی {نیروی کار}، کارآفرینی، استعداد افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اشتغال نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت مردمان.


۹- امتحان شده در جهت پیشگیری اجتناب کرده اند بروز مخاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصون¬سازی هرچه اصولاً محله در قبال آسیب¬های اجتماعی.


در انتهای سال ۱۳۹۷ همراه خود اصلاح ساختار دبیرخانه مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب جناب آقای دکتر حسین مظفر بعنوان رئیس کمیسیون آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی دبیرخانه مجمع، ایشان طی نامه ای همراه خود کشتی مفهوم اولین ابلاغی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی مصوب کمیسیون مشترک به حدود ۲۵۰ شخص خاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی (دستگاههای اجرایی، سازمانها، صندوقها، نهادها، بنیادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبنظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان این بخش) کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها نظرخواهی نمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بازخورد اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی درمورد محتوای متنی موصوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز متون پیشنهادی را نیازمند شدند {در این} نظرخواهی مولفه های زیر بعنوان الزامات (روال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه) تدوین سیاستهای عمومی نظام درج شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اکتسابی کنندگان نامه درخواست شده است شده بود کدام ممکن است تذکر شخصی را درخصوص محتوای متنی مصوب کمیسیون مشترک، همراه خود ملاحظه به مفهوم اولین ابلاغی گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سیاستهای عمومی پیشنهادی مشخص شده شخصی را درج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی نمایند .


– ملاحظه به ایده ها، احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی مندرج در اسناد بالادستی مرتبط همراه خود موضوع تدوین پوشش عمومی


– پرهیز اجتناب کرده اند درج عبارات عمومی، آرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل نتیجه گیری


– عدم حق ورود به قوانین‌گذاری، امتیازات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق


– رعایت اختصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیب جملات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات درست مثل


– رعایت صراحت، شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزبندی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم پارادوکس در تدوین احکام سیاستی


– ملاحظه به وضعیت حال، مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های درمورد به موضوع موردبحث


-ملاحظه به پوشش‌هایی ناظر بر تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور‌کننده آرمان‌های جذاب قابل نتیجه گیری


در این مقاله به پیش نویس کدام ممکن است همراه خود محتوای متنی مفهوم اولین تفاوتهای فوق العاده زیادی داشت بجای پرداختن به موضوع فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام چندلایه، مقدمتاً موضوع جداسازی بخش معامله با گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند این گروه هدفگیری شده بود. در واقع این تصمیم بخش های معامله با درمورد به نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را نیز دربرمی‎گرفت. علاوه بر این در بند بعدی موضوع ترکیب کلیه سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه گر اجتماعی (حدود ۲۱ گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق) در یک واحد صندوق بازنشستگی سراسری را مطرح ساخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی خاص بود کدام ممکن است در تدوین این مقاله به رایزنی بزرگ وزیر وقت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی تأثیر گذاشته بود.


بهر تقدیر پس اجتناب کرده اند نظرخواهی اولین {انجام شده} اجتناب کرده اند سوی کارکنان جدید دبیرخانه کمیسیون آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، اینجانب اجتناب کرده اند سوی تعدادی از نفر اجتناب کرده اند اکتسابی کنندگان نامه نظرخواهی، طرف مراجعه به قرار بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بازخورد کارشناسی باتوجه به پیشینه موضوع حاضر گردید. وزیر جدید تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی نیز نامه نظرخواهی را به اینجانب ارجاع نمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوابیه تهیه گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی این نامه اینجانب بعنوان مشاور تام الاختیار وزارتخانه راه اندازی شد شدم.


در اولین مونتاژ ای کدام ممکن است همراه خود حضور جناب آقای دکتر مظفر رئیس جدید کمیسیون برگزار شد به در کنار رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اعضای “میز بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان” دانشکده “داعا” کدام ممکن است بعضاً در بخش اجتماعی دبیرخانه کمیسیون نیز پرانرژی بودند، اینجانب گزارشی اجتناب کرده اند سطوح طی شده را بصورت پاورپوینت حاضر نمودم. در انتهای مونتاژ جناب آقای دکتر مظفر اصل تشکیل “کارگروه تدوین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی” را به ریاست اینجانب صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به مونتاژ اعضای آن تصمیم گیری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً احکام درمورد به انتصاب رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کارگروه اجتناب کرده اند سوی ایشان صادر گردید (آقایان حسین دقیقی، دکتر محسن رسولیان، دکتر صابر شیبانی، حسن گل سفید، دکتر مجید مطیعیان، محمد غریب شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود نوائی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد بلحاظ مطول شدن موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز تسریع در تدوین محتوای متنی پیش نویس سیاستهای عمومی تامین اجتماعی، اجتناب کرده اند تحقیق {انجام شده} زودتر در مجموعه دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دستگاههای اجرایی استفاده شود ازجمله :


    گزارشات وسط پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخصوص گروه تامین اجتماعی


    گزارش IMF به سفارش وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی درمورد صندوقهای بازنشستگی ملت


    گزارش ILO را انتخاب کنید و انتخاب کنید ISSA درخصوص گروه تامین اجتماعی به سفارش گروه مزبور


    گزارش نمایندگی مکنزی درخصوص صندوق بازنشستگی کشوری


    گزارش پژوهش {انجام شده} در کمیسیون مالی مجمع


را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخصوص نظرخواهی {انجام شده} نیز مقرر شد کلیه پاسخ های واصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتراق آنها احصاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها مورد قبول کارگروه در محتوای متنی لحاظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها افتراقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلافی به رئیس کمیسیون جهت انتخاب‎گیری حاضر شود.


غالب بازخورد واصله، محتوای متنی مصوب کمیسیون مشترک را رد نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنرا تامین کننده ایده ها مندرج در مفهوم اولین ابلاغی ندانسته بودند. علاوه بر این ایده ها اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی پیش نویس سیاستهای عمومی پیشنهادی توسط برخی دستگاههای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبنظران نیز حاضر شده بود کدام ممکن است قبلاً سبک تذکر کارگروه هم  بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحاظ شده بود ولی بی وقفهً مواردی بود کدام ممکن است طبق معمول ابلاغی قابل درج در سیاستهای عمومی نظام نبود نظیر افزایش شهرت، تحمیل ساختار جدید، احکام ناظر به رویکرد های بخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده سه مورد اختلافی وجود داشت کدام ممکن است عبارت بودند اجتناب کرده اند:


    تذکر وزارت بهداشت برای کنار کردن بخش معامله با گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بیمه پرهزینه اجتماعی


    تذکر یکی اجتناب کرده اند موسسات درمورد به بخش علمیه {برای تغییر} پارادایم بیمه اجتماعی ملت اجتناب کرده اند حق بیمه محوری به مالیات محوری


    تذکر گروه بیمه مرکزی مبنی بر نظارت بیمه مرکزی بر سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه گر اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر بیمه اساس بازنشستگی اجتناب کرده اند سوی شرکتهای بیمه تجاری؟!


اعضای کارگروه، منطبق همراه خود تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مباحثات {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل سطح بازخورد اشتراکی واصله اجتناب کرده اند نظرخواهی اولین، نسبت به تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین محتوای متنی پیش نویس سیاستها بشرح زیر اقدام نمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تذکر اختلافی کدام ممکن است مورد تائید کارگروه نبود نیز ذیلاً اتصال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رئیس کمیسیون کشتی گردید.


محتوای متنی پیشنهادی کارگروه تدوین سیاستهای عمومی  تامین اجتماعی (۰۲/۰۷/۱۳۹۸) :


“الف- مقدمه:


تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی نیازها عالیه کفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات طیبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی  اشخاص حقیقی ، خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط فضایل اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل غیر سکولار آحاد محله را دنبال می تنبل تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت همراه خود انتخاب پی ریزی نظام مالی دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دهی نظام تعدادی از لایه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اطراف مخاطرات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در مسکن کت و شلوار همراه خود نیازهای محله هدف است .


ب- کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی:


۱- استقرار نظام یکپارچه، شفاف، محیط زیست، ثابت، پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی همراه خود هدف افزایش ایده ها فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری پولی آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ارائه دهندگان تامین اجتماعی  


۲- ارتقاء اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی تامین اجتماعی در ملت ازطریق تفکیک اصولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی ساختار‎های بیمه‌ای، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بهینه دارایی ها، بازتوزیع خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد درآمدها همراه خود رویکرد پرانرژی مقامات، انسجام بخشی وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدیهای غیرضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مردمان


۳- اجرای مناسب ایده ها حکمروایی جذاب در نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی متولی ساختار‌های رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین‎اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای بهره‌وری سازمانی اجتناب کرده اند طریق افزایش شاخص های مشارکت، شفافیت، نظارت، تعیین مقدار، وظیفه‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی،  ارتقای استاندارد ارائه دهندگان، تسهیل ورود به ارائه دهندگان، کاهش قیمت های عملیاتی، افزایش میزان اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری نیازها راهبردی ساختار‌ها


۴- تحکیم همبستگی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت جمعی، افزایش مشارکت آحاد محله در ساختار های تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت در جهت بردن تبعیض های ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آسیب های اجتماعی ازطریق ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای مرحله اعتقاد نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور سرمایه‌های اجتماعی، احترام به حقوق انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، رعایت نظم اجتماعی، قطعا ارزش آن را دارد‎های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی


۵- ملاحظه به عدالت، عدالت، اخلاق، فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد ارائه دهندگان در بخش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی همراه خود افزایش پوشش های مرتبط در بخش دارایی ها انسانی در بخش های دولتی، نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی معطوف به افزایش سنت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده، مزیت شماری خوداتکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش خود، زشت انگاری حاجت خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی به بیت المال، کاهش انگیزه های بازنشستگی در  فاصله استطاعت کار، کمک به کشش بازار کار، آسانسور همکاری گروه ها همراه خود متولیان بخش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم کارآمد کلیه ارکان حاکمیت در اجرای راهبردهای تامین اجتماعی.


۶- استفاده ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهینه اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند نظام اطلاعاتی روزآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه همراه خود رعایت مسائل ویژه امنیتی، تحمیل وحدت رویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردسازی اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسوسازی ورزش های بخش‌های مختلف رفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی تامین اجتماعی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شناسنامه الکترونیک در پنجره واحد ارائه دهندگان تامین اجتماعی


۷- انتخاب بخشی به مدیریت سرچشمه های فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ضمانت اجتناب کرده اند کارکرد عادلانه نظامات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، تحمیل اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاش برای اندازه فاصله مسکن همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند قابلیت های بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین دارایی ها ثابت، اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافی برای ساختار های تامین اجتماعی اجتناب کرده اند طریق افزایش مستمر فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نظام مالی مولد، محیط زیست، عدالت‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت، امانت داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک دستی در محله


۸- تحمیل زمینه اجباری محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای قطعا ارزش آن را دارد ذخایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های ساختار های تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک امانت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق‎الناس بودن این دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر نیاز تضمین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآوری آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهتمام در استقرار نظام محیط زیست مدیریتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی در این دارایی ها همراه خود نهادینه‌سازی ایده ها حکمروایی جذاب شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند قابلیت بازارهای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی در مدیریت دارایی های سرمایه ای


۹- افزایش اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر بخشی نظام تامین اجتماعی اجتناب کرده اند طریق توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسوسازی ورزش‎های نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های متولی ساختار‎های تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‎گیری حداکثری اجتناب کرده اند قابلیت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم اجتناب کرده اند مسیر آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود گروه های مردمان‌نهاد، خیریه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم


۱۰- مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری همراه خود بخش های انتظامی، امنیتی، ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی اطمینان حاصل شود که ایمن سازی اجتماعی جو های خانوار، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بروز آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند فعالیتهای مضر به استاندارد مسکن آحاد مردمان بویژه اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های هدف  


پ- امور بیمه ای:


۱۱- ترتیب گری مقررات به طور بی طرفانه، فراقوه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی اطمینان حاصل شود که نظارت بر بیمه های اجتماعی همراه خود هدف تضمین کارکرد بیمه ای صندوقهای بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری پولی آینده آنها، اجرای دقیق مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات ، پایبندی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدات بین نسلی ، محافظت مطلوبیت داخل نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نسلی ، تامین دارایی ها ثابت، رعایت حسابداری بین نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند ذخایر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر حسن اجرای ایده ها حکمروایی جذاب در بیمه های اجتماعی


۱۲- آسانسور محرک‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشوق‎های کارآمد برای کاهش تکیه آحاد محله به ساختار های حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب اعتقاد آنان برای مشارکت در ساختار های بیمه های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به افزایش الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه مسکن اشخاص حقیقی ازطریق انتخاب‌بخشی به ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات بیمه‌ای کت و شلوار همراه خود سطوح درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوناگونی از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به محدوده های اشخاص حقیقی محله همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند قابلیت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی


۱۳- تطبیق سیاستها، تنقیح مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح ساختارها کت و شلوار همراه خود الزامات، ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیارهای آموزشی، فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبات بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهیافت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجارب ارزشمند ملحوظ در اسناد بالادستی مرتبط، عدم تحمیل طرحهای گمشده تضمین تامین بار پولی بین‌النسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت بدهیهای مقامات به سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی


۱۴- ارتقای عدالت اجتماعی در نظامات بیمه‎ای اجتناب کرده اند طریق تحمیل ارتباط نسبتاً بین میزان مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورداری اجتناب کرده اند ارائه دهندگان بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح این نظامات در جهت dishing out عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه ارائه دهندگان در جوامع هدف  به طور قابل توجهی در بهره مندی اجتناب کرده اند دارایی ها نهایی


۱۵- ارتقای سواد بیمه ای آحاد محله، نهادینه سازی وظیفه آحاد محله در امر حسنه امتحان شده برای معش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس انداز مالی، افزایش ضریب تأثیر می گذارد بیمه های اجتماعی در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم بیمه سرمایه خانواده همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند پتانسیل ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی دستگاههای اجرایی ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود مشارکت کارآمد رسانه سراسری


۱۶- تفکیک دارایی ها تعهدات آینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر مدت در بیمه پرهزینه اجتماعی اطمینان حاصل شود که تحمیل شفافیت در حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان نظارت بر پایداری  پولی آینده ساختار های تامین اجتماعی


ت. امور حمایتی :


۱۷-تولیت نظام رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین‌اجتماعی در بخش حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک اجتماعی برای ادغام کردن پوشش‌گذاری‌های اجرایی، این سیستم‎ریزی‌های راهبردی، تخصیص دارایی ها نهایی دولتی، ارزشیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت توسط مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور حداکثری مردمان در قالب موقوفات، خیریه‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانهای مردمان نهاد


۱۸- رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش بسیاری از فقر(معیشتی، آموزشی، بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید …)، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین اطلس کامل آسیبهای اجتماعی اطمینان حاصل شود که تعیین از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بموقع اشخاص حقیقی،تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق کشف نشده آسیب پذیری بیش تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین فعالیتهای مضر به استاندارد مسکن مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه رسانی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین برای تحمیل جایگزین های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود آسیب های اجتماعی.


۱۹- تحمیل چتر امنیت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک اجتماعی اطراف، به راحتی در دسترس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمر اطمینان حاصل شود که پیشگیری اجتناب کرده اند بروز هر دو افزایش آسیب های اجتماعی اشخاص حقیقی کشف نشده آسیب، کمک رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات آسیب دیدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ آنان به جو خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو امکانات حمایتی، توانبخشی، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازپروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز آموزی ذیربط اطمینان حاصل شود که باز اجتماعی شدن آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم سازی زمینه بازگشت آن ها به جو خانوار، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله .


۲۰- اجرای ساختار های غربالگری اجتماعی، فراخوان اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندیابی پرانرژی اطمینان حاصل شود که تعیین محله هدف در مواجهه همراه خود مخاطرات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروههای کشف نشده ابتلاء به آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازسنجی ارائه دهندگان حمایتی می خواست اجتناب کرده اند طریق حاضر ارائه دهندگان مددکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه اجتماعی.


۲۱- فروش سبک مسکن اسلامی – ایرانی، درک وظیفه اخلاقی آحاد محله در مخالفت با همنوعان شخصی همراه خود توسل به رویکرد خیر جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکافل اجتماعی، قطعا ارزش آن را دارد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاهیمی شبیه مواسات، انفاقات، صدقات، اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انواع مشارکت جمعی در تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز دارایی ها مردم برای نبرد همراه خود فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت‌های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم بنیان خانوار در استمرار حمایت های خانوادگی اجتناب کرده اند اعضای شخصی در مخالفت با مخاطرات ناشی اجتناب کرده اند کهولت سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندی، بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مواردی کدام ممکن است موجب عسرت در مسکن تبدیل می شود.


۲۲- تعمیر محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابرابری های ناروا در برخورداری اجتناب کرده اند نیازهای اساس مسکن در سه مرحله در گذشته، حین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند بروز این آسیبها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند رویکردهای مشارکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداخله پرانرژی محله هدف در پوشش ها، این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات فقرزدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت‌زدایی همراه خود بهره گیری اجتناب کرده اند تجارب سودآور خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی .


۲۳- متمرکز سازی یارانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مساعدت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بهینه دارایی ها همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های کارآمد هدف‎یابی، آزمون وسع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات مشروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش زیرساختهای اجباری برای پایش پویایی های فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسانات درآمدی در محله به طور قابل توجهی در اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروههای هدف .


۲۴- ارتقای توجه، استعداد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت های آحاد محله به طور اعم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های کشف نشده آسیب های اجتماعی به طور اخص همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند رویکردهای آموزشی، استعداد آموزی، توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید   مددکاری اجتماعی اطمینان حاصل شود که مصون‌سازی شخص، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله اجتناب کرده اند مخاطرات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای برقراری ارتباط مؤثر اشخاص حقیقی در خانوار، جو کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های شخص خاص، گروهی، بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود هدف محله پذیری اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک پیوستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجمندی اجتماعی همراه خود رعایت کرامت انسانی


ث- امور امدادی:


۲۵- افزایش قابلیت های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادی برای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی مشترکان ساختار های تامین اجتماعی همراه خود هدف پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تضعیف آسیب های بالقوه در حوادث خالص/ بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر مونتاژ های دردسرساز افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزاری اجباری برای اقدام فوری در زمان بروز حوادث خالص/ بحرانی.


۲۶- مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه های کمک حوادث، فرویت های پزشکی، مدیریت فاجعه حوادث غیر مترقبه، پدافند غیر مسئله اطمینان حاصل شود که حاضر ارائه دهندگان کمک اجتماعی به حادثه دیدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب دیدگان.


۲۷- تدوین تکنیک مواجهه همراه خود شرایط بحرانی در گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند ایمنی معاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آسیبهای بدنی، روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی ناشی اجتناب کرده اند حوادث خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بحرانی در حین بروز حادثه، پایش پویایی فقر در جهان شکسته.


۲۸- کسب ضمانت اجتناب کرده اند محافظت زیان های جانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی آسیب دیدگان تحمل محافظت نهادهای تامین اجتماعی در وسط افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چارچوب تمهیدات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های ناظر بر شرایط فاصله پس اجتناب کرده اند فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کار با هم کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگام همراه خود نهادهای امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد مدیریت فاجعه ملت.


ج- بین بخشی:


۲۹- تفکیک دارایی ها سلامت اجتناب کرده اند دارایی ها بیمه های بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت دارایی ها سلامت ازطریق بیمه ها در جهت حاضر ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی به اشخاص حقیقی تحمل محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه سازی ارائه دهندگان پیشگیری، بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بندی


بیمه های سلامت همراه خود اجرای مناسب سیاستهای عمومی سلامت.


۳۰- تحمیل مشوق های تاثیرگذار در جهت الهام بخش عروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندآوری بمنظور نتیجه گیری پویایی سرمایه‎های انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان سازی مخلوط کردن آتی گروه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش گروه پرانرژی همراه خود اجرای مناسب سیاستهای عمومی گروه


بندهای  ذیل مشخص شده برخی اجتناب کرده اند تجهیزات ها می باشد کدام ممکن است به تایید کارگروه نرسیده است


– بند ۳۱ تذکر وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بیمه سلامت


– بند ۳۲ تذکر گروه بیمه مرکزی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های بیمه تجاری


– بند ۳۳ تذکر وسط مدیریت بخش های علمیه


۳۱- هدف اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمیع تمامی ورزش های مرتبط همراه خود بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سلامت درمورد به نهادهای حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای اجرایی دولتی، نهایی غیر دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی اجتناب کرده اند منظر راهبری عالیه در ذیل وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منظر ترتیب گری مقررات بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات پولی بیمه ای در ذیل گروه بیمه سلامت ایران .


۳۲- تحمیل فضای تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم سازی امکان حضور نمایندگی های بیمه تجاری در سطوح اساس به همان اندازه تقویت می کند بیمه های بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال نظارت گروه بیمه مرکزی بر ورزش کلیه گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه گر اجتماعی .


۳۳- بردن نظام بیمه های اجتماعی حق بیمه محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دهی نظام نوین بیمه های اجتماعی ملت همراه خود ابتناء بر مالیات برای


 بیمه شدگان جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تضمین تعهدات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران نظام قدیم.”


حسب تذکر جناب آقای دکتر مظفر مقرر گردید مجدداً محتوای متنی مفهوم اولین، محتوای متنی کمیسیون مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی پیشنهادی کارگروه به در کنار سه ایده اختلافی فوق التوصیف، به نظرخواهی گذاشته شود کدام ممکن است {در این} مرحله بنابر توصیه کارگروه، انواع ۵۰ شخص خاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی به فهرست تذکر خواهی اول اضافه گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعاً برای ۳۰۰ نهاد، هر دو شخص خاص صاحبنظر کشتی گردید.


در نظرخواهی دوم محتوای متنی کمیسیون مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه بند افتراقی مشخص شده، کمتر اجتناب کرده اند انواع انگشتان منصفانه بازو رای آوردند. علیهذا حسب تذکر جناب آقای دکتر مظفر، مقرر شد دستگاهها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} بازخورد متفاوتی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاهها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبنظرانی کدام ممکن است کتباً اظهارنظر نکرده اند ولی اجتناب کرده اند عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مهمی در بخش رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی برخوردار بوده اند در دوره ها هم اندیشی دعوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح بازخورد اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی آنها اخذ شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ مونتاژ همراه خود حضور ۵۰ نفر شخص خاص حقیقی هر دو مشاور شخص خاص حقوقی برگزار گردید.


در مونتاژ به مشاور یکی اجتناب کرده اند قابلیت ها بخش علمیه کدام ممکن است توصیه اصلاح پارادایم بیمه ای اجتناب کرده اند بیسمارکی (حق بیمه محور) به بوریجی (مالیات محور) داشتند، دلیل گرفت کدام ممکن است در رویکرد نظام تعدادی از لایه تامین اجتماعی در لایه های زیرین اجتناب کرده اند رویکرد مالیات محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتکاء به دارایی ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه های دولتی استفاده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لایه های بعدی رویکرد حق بیمه محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالنتیجه اشخاص حقیقی برخوردارتر در تامین پولی ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت های موردنظر شخصی مشارکت بیشتری خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان این مفهوم را پسندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی النهایه در دوره ها موصوف، غالب سطح بازخورد افتراقی مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلایل کارشناسی حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابهامات مرتفع گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ایده ها اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی دستگاههای اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نیز در محتوای متنی اعمال گردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجماع رای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاق تذکر عمومی به بازو به اینجا رسید.


ولی کارکنان های وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه مرکزی اقناع نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد مراتب در دوره ها سطوح بعدی انتخاب گیری شود ولی برای تعمیر اشکال توصیه شد کدام ممکن است در محتوای متنی سیاستهای عمومی تامین اجتماعی به موضوعات سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سلامت پرداخته نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله بازنگری سیاستهای عمومی سلامت موکول شود. متعاقباً باتوجه به رویه تدوین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی مبنی بر رعایت ایجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی چندین مرحله دوره ها متشکله در دبیرخانه مجمع، کمیسیون آموزشی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیسیون مشترک، محتوای متنی پیشنهادی کارگروه مورد حک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در گذشته تاریخی ۰۱/۱۰/۱۳۹۹ محتوای متنی جدید مفهوم سیاستهای عمومی تامین اجتماعی بشرح زیر جهت اخذ تذکر مشورتی مجمع ابلاغ گردید :


محتوای متنی ابلاغی جهت اخذ تذکر مشورتی به مجمع پیش آگهی مصلحت نظام (۰۱/۱۰/۱۳۹۹)


“تحمیل رفاه نهایی، برطرف جمع کردن هر نوع فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت، حمایت اجتناب کرده اند اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه¬های هدف ارائه دهندگان اجتماعی اجتناب کرده اند جمله بی‎سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند نیازها رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید اجتماعی کدام ممکن است در ایده ها ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ قوانین اساسی آمده است، اقتضاء می¬تنبل ارتش محیط زیست، توانمندساز، عدالت¬بنیان، کرامت¬بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل برای تهیه کنید اجتماعی همگان کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند الگوهای اسلامی– ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر نظام اجرایی محیط زیست، بردن تشکیلات غیرضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض¬های ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‎گیری اجتناب کرده اند مشارکت های¬ مردم باشد، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبات زیر در آن رعایت گردد :


۱- استقرار نظام هدفمند تهیه کنید اجتماعی به صورت کامل، یکپارچه، شفاف، محیط زیست، بی طرفانه، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه .


۲- تحمیل منصفانه سازوکار بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی اطمینان حاصل شود که محافظت انتظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام امور، لایه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله بندی ارائه دهندگان، تحمیل وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در سطوح تکوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش گروه ها، صندوق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پرانرژی در قلمروهای امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید دهی پایگاه دانش، شناسنامه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره واحد ارائه دهندگان رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی اساساً مبتنی بر حکمرانی داده.


۳- پایبندی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعهدات بین نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحمیل ساختار های گمشده تضمین پولی بین نسلی، تامین دارایی ها ثابت، رعایت محاسبات بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء قطعا ارزش آن را دارد ذخایر گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های بیمه گر اجتماعی شناخته شده به عنوان اموال مشاعی مردمان همراه خود تاکید بر امانت داری، ایمنی، سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت.


۴- اصلاح مبانی، ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های بیمه گر اجتماعی در جهت تامین عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه سازی قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بیمه ای، جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انباشت بدهی های مقامات، رعایت قواعد بیمه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین بار پولی مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نسلی در تصویب مبانی.


۵- لایه بندی امور امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای همراه خود رویکرد پرانرژی مقامات، به همین ترتیب ذیل :


– امور حمایتی اجتناب کرده اند محل دارایی ها نهایی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیّران .


– امور بیمه اساس اجتناب کرده اند محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها مقامات.


– امور بیمه های مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی اجتناب کرده اند محل مشارکت بیمه شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان همراه خود


   مشوق‎های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی حقوقی مقامات در فضای تهاجمی مناسب .


– امور امدادی اجتناب کرده اند محل محافظت های بیمه های تجاری، اعتبارات نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت مردمان.


۶- بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین عدالت اجتماعی، کاهش فضا طبقاتی همراه خود هدفمندسازی یارانه ها، ورود آحاد محله به ارائه دهندگان تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض های ناروا در بهره مندی اجتناب کرده اند دارایی ها نهایی.


۷- استقرار نظام سراسری احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پیوند میان قابلیت های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای موظف.


۸- حاضر ارائه دهندگان اجباری اطمینان حاصل شود که تحکیم نهاد خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندآوری.


۹- تمهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارک مرحله اساس ارائه دهندگان تامین اجتماعی برای همه مردمان شناخته شده به عنوان پروژه مقامات، برای تمام ایرانیان همراه خود انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوریت بیمه اساساً مبتنی بر فرآیند های جذاب، اعطای مشوق های اجباری جهت مشارکت پولی ذینفعان براساس استحقاق سنجی.


۱۰- تجمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی یارانه های معطوف به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها یارانه ها برای تامین پولی، استقرار نظام تعدادی از لایه تامین اجتماعی همراه خود تاکید بر تعمیر بسیاری از فقر.


۱۱- الزام به تهیه اتصال تامین اجتماعی برای ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های کلان ملت.”


شایان اشاره کردن اینکه همراه خود تغییراتی کدام ممکن است در مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه آن انجام گردید، بازنگری در فرایند تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ سیاستهای عمومی نظام صورت پذیرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شده بود کدام ممکن است کلیه سیاستهای عمومی ابلاغی زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرایند درمورد به سیاستهای عمومی در جریان تدوین مورد بازبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مجدد قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده سه پوشش در انتخاب قرار گرفت :


–    پوشش های عمومی رشد اقیانوس محور


–    پوشش های عمومی دنیای آنلاین ما


–    پوشش های عمومی تامین اجتماعی


شایان اشاره کردن اینکه بخش اعظم این فرایند در شرایط شیوع کرونا صورت پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ها مجمع، کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروه در شرایط خاص کرونایی انجام پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع پیش آگهی پس اجتناب کرده اند تشکیل چندین مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع برخی اسبابک ها به کمیسیون، تذکر مشورتی شخصی را بشرح زیر کشتی نمود :


محتوای متنی مصوب مجمع پیش آگهی مصلحت نظام بعنوان تذکر مشورتی  (۱۳/۰۵/۱۴۰۰) :


“تحمیل رفاه نهایی، برطرف جمع کردن فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت کاملاً، حمایت اجتناب کرده اند اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه¬های هدف ارائه دهندگان اجتماعی ازجمله بی‎سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند نیازها رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید اجتماعی کدام ممکن است در ایده ها ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ قوانین اساسی آمده است، اقتضاء می‌تنبل ارتش محیط زیست، توانمندساز، عدالت¬بنیان، کرامت¬بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل برای تهیه کنید‌اجتماعی همگان کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند الگوهای اسلامی- ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر نظام اجرایی محیط زیست، بردن تشکیلات غیرضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض¬های ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‎گیری اجتناب کرده اند مشارکت‌های¬ مردم باشد، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:


۱. استقرار نظام تهیه کنید‌اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی برای پوشش‎گذاری‌های هدفمند اجرایی، این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد شاخص‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیرهای کلان به‌صورت کامل، یکپارچه، شفاف،محیط زیست، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از لایه به‌منظور محافظت انتظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام امور، تحمیل وحدت رویه، لایه‎بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله‌بندی ارائه دهندگان در قلمروهای امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال نظارت راهبردی بر تکوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش گروه‎ها، صندوق‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پرانرژی {در این} قلمروها.


۲. ساماندهی پایگاه دانش، شناسنامه الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجره واحد دانش ارائه دهندگان برای رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید‎اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام تجهیزات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای حاکمیتی به حاضر دانش می خواست پایگاه مزبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزآمدسازی مستمر آن همراه خود رعایت مسائل امنیتی درمورد به نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های امنیتی ملت.


۳. پایبندی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعهدات بین‎نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحمیل ساختار‌های گمشده تضمین پولی بین‎نسلی، تهیه کنید دارایی ها ثابت، رعایت محاسبات بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء قطعا ارزش آن را دارد ذخایر گروه‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‎های بیمه‎گر اجتماعی همراه خود تحمیل سازوکار اجباری شناخته شده به عنوان اموال مشاعی مردمان همراه خود تأکید بر امانت‎داری، ایمنی، سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت.


۴. اصلاح مبانی، ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات گروه‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‎های بیمه‎گر اجتماعی در جهت تهیه کنید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه‎سازی قواعد ترتیب‎گری مقررات بیمه‎ای، کت و شلوار‎سازی مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازماندگان همراه خود میزان مشارکت بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسخ مبانی درمورد به معافیت‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیفات بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگی‎های پیش اجتناب کرده اند موعد در اسبابک ها غیر ضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش سن بازنشستگی کت و شلوار همراه خود امید مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بدهی‎های بیمه‎ای مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن بدهی‎ها به طرق مختلف در دوره معین برحسب قوانین، عدم تصویب مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام با بیرون رعایت قواعد بیمه‎ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید بار پولی تضمین‎شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‎نسلی، اعمال این پوشش‎ها درخصوص بازنشستگی نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر ابلاغی فرماندهی کل قوا {خواهد بود}.


۵. لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله‎بندی محافظت بیمه‎های بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکاری همراه خود رویکرد پرانرژی مقامات بر ایده آزمون وسع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحقاق‌سنجی، به همین ترتیب ذیل انجام گیرد:


۱-۱-  امور حمایتی همراه خود هدف تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین مرحله اساس ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت برای اقشار ضعیف محله توسط مقامات اجتناب کرده اند محل دارایی ها دولتی، ازجمله مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم.


۵-۲-  امور بیمه‎های مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی همراه خود هدف رشد ارائه دهندگان به نامزدها اجتناب کرده اند محل پرداختی بیمه‎شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی حقوقی مقامات در فضای تهاجمی.


۵-۳-  امور بیمه اساس همراه خود هدف تضمین مرحله اساس محافظت‎های بیمه‎ای برای کلیه آحاد محله.


۵-۴-  امور بیمه‎ اتباع غیر ایرانی کدام ممکن است به‎طور قانونی در ملت اشتغال هر دو سکونت هر دو اقامت دائم دارند همراه خود تیز کردن حق بیمه متعلقه.


۵-۵-  امور امدادی همراه خود هدف مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت نسبت به آسیب‎دیدگان ناشی اجتناب کرده اند حوادث غیرمترقبه ازطریق:


‎-   سنت‎سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل سازوکار اجباری برای اطراف نمودن محافظت بیمه‎ای درمورد به املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال همراه خود استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک مقامات.


–   اقدام فوری مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج همگانی نهادهای مرتبط برای امدادرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال مردمان.


–   جبران خسارات وارده به مردمان توسط بیمه‎های تجاری اجتناب کرده اند محل حق بیمه‎های پرداختی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مقامات.


۵-۶-  محافظت امکانات کسب برای شاغلین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری بگیران کم درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظور نمودن مستمری برای بیکاران.


۶. بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش عدالت‌اجتماعی، کاهش فضا طبقاتی، تعمیر تبعیض‎های ناروا در بهره‎مندی اجتناب کرده اند دارایی ها نهایی همراه خود کارآفرینی، توانمندسازی، هدفمندسازی یارانه‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اجتماعی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش های مسکن، سلامت، بیمه سلامت، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پوشش‎های عمومی ابلاغی ملاک حرکت {خواهد بود}.


۷. رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقرار نظام سراسری احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاری اساساً مبتنی بر تکافل اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق میان قابلیت‎های‎مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای ذیربط.


۸. الزام به تهیه اتصال تهیه کنید‎اجتماعی برای ساختار‎ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‎های کلان ملت.


۹. توانمندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاجتماعی شدن محرومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‎دیدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل زمینه بازگشت آنها به جو کار، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله، حاضر ارائه دهندگان به سالمندان همراه خود تأکید بر نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولان در جو خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند نسلی شدن فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‎های اجتماعی.”


ممکن است حیث المجموع وجوه مشترک زیادی بین محتوای متنی مفهوم اولین، محتوای متنی ابلاغی جهت اخذ تذکر مشورتی، محتوای متنی مصوب مجمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی بسته شدن ابلاغی موجود است ازجمله اینکه بجای ترکیب مکانیکی ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکارهای حال {به سمت} قاعده گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب گری حرکت شود، تاکید بر عملکرد مقامات بویژه درخصوص اقشار ضعیف محله، تصریح بر تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین مرحله اساس ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت ها ازسوی مقامات برای اقشار نیازمند، لزوم اتکاء به دانش ثبتی مبنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون وسع برای برخورداری اجتناب کرده اند ارائه دهندگان، تحمیل عدالت در ورود به ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی عادلانه اجتناب کرده اند دارایی ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاوتها بی وقفهً برای ادغام کردن رویکرد رعایت ایجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز عدم حق ورود به بخش‎های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیطه انتخاب گیری های قابل متعهد شدن اجتناب کرده اند سوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، می باشد.


علی النهایه سیاستهای عمومی تامین اجتماعی پس از سه سال ورزش کارشناسی در گذشته اجتناب کرده اند ابلاغ مفهوم اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند ۵ سال اجتناب کرده اند ابلاغ مفهوم اولین، در گذشته تاریخی ۲۱/۰۱/۱۴۰۱ بشرح زیر ابلاغ گردید :


محتوای متنی بسته شدن ابلاغی سیاستهای عمومی تامین اجتماعی (۲۱/۰۱/۱۴۰۱) :


“تحمیل رفاه نهایی، بر طرف جمع کردن فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرومیت، حمایت اجتناب کرده اند اقشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروههای هدف ارائه دهندگان اجتماعی اجتناب کرده اند جمله بی‌سرپرستان، اجتناب کرده اند کارافتادگان، معلولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اجتناب کرده اند نیازها رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید اجتماعی کدام ممکن است در ایده ها ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ قوانین اساسی آمده است، اقتضاء می‌تنبل ارتش محیط زیست، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل برای تهیه کنید اجتماعی همگان کدام ممکن است برگرفته اجتناب کرده اند الگوهای اسلامی- ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً مبتنی بر نظام اجرایی محیط زیست، بردن تشکیلات غیر ضرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض‌های ناروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌گیری اجتناب کرده اند مشارکت‌های مردم باشد، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:


۱- استقرار نظام تهیه کنید اجتماعی به صورت کامل، یکپارچه، شفاف، محیط زیست، اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندلایه.


۲- تحمیل منصفانه ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابخشی اطمینان حاصل شود که محافظت انتظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام امور درمورد، لایه‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله‌بندی ارائه دهندگان، تحمیل وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پرانرژی در قلمروهای امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید‌دهی پایگاه دانش، همراه خود رعایت مسائل امنیتی درمورد به نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای امنیتی ملت.


۳- پایبندی به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت تعهدات بین نسلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تحمیل ساختار‌های گمشده تضمین پولی بین نسلی، تهیه کنید دارایی ها ثابت، رعایت محاسبات بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل بین دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء قطعا ارزش آن را دارد ذخایر سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شناخته شده به عنوان اموال متعلّق حق مردمان همراه خود تأکید بر امانت‌داری، ایمنی، سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت همراه خود تحمیل ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اجباری.


۴- اصلاح مبانی، ساختارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تهیه کنید عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابه‌سازی قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت بدهی‌های مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت قواعد بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید بار پولی مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین نسلی.


۵- لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله‌بندی ارائه دهندگان همراه خود رویکرد پرانرژی مقامات بر ایده وسع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استحقاق، به همین ترتیب ذیل:


– امور امدادی اجتناب کرده اند محل محافظت بیمه‌ای، مشارکت‌های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مقامات.


– امور حمایتی همراه خود هدف تعمیر فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضمین مرحله اساس ارائه دهندگان اجتناب کرده اند محل دارایی ها دولتی، نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم.


– امور بیمه اساس برای آحاد محله کت و شلوار همراه خود وضع آنان اجتناب کرده اند محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات.


– امور بیمه‌های مازاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی اجتناب کرده اند محل مشارکت بیمه‌شدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان همراه خود مشوق‌های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی حقوقی مقامات در


    فضای تهاجمی.


– محافظت امکانات کسب اقشار ضعیف محله اجتناب کرده اند طریق کت و شلوار‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرری بیکاران.


– اعمال رویکرد صحیح برای زدودن جلوه‌های بدیهی فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب اجتماعی اجتناب کرده اند محلات کم‌برخوردار شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق


    کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری.


۶- بسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنید عدالت اجتماعی، کاهش فضا طبقاتی همراه خود هدفمندسازی یارانه‌ها، ورود آحاد محله به ارائه دهندگان تهیه کنید اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی اجتناب کرده اند دارایی ها نهایی.


۷- استقرار نظام سراسری احسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل پیوند میان قابلیت‌های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگاههای موظف.


۸- حاضر ارائه دهندگان اجباری اطمینان حاصل شود که تحکیم نهاد خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندآوری.


۹- الزام به تهیه اتصال تهیه کنید اجتماعی برای ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های کلان ملت.”


این در حالی است کدام ممکن است طی سالهای جدیدترین سیاستهای عمومی ابلاغی محدودی ابلاغ گردیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است سیاستهای عمومی “رشد اقیانوس محور” را انتخاب کنید و انتخاب کنید” دنیای آنلاین ما” ابلاغ نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر نشانگر اهمیت “سیاستهای عمومی تامین اجتماعی” است کدام ممکن است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید فصل الخطاب قوای سه گانه قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری است کدام ممکن است هم قوه مقننه در تصویب ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح به آن تمرکز تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع قضایی مربوطه بایستی در صدور احکام قضایی آنرا ملاک حرکت قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان عملکرد قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوقهای بیمه گر اجتماعی کدام ممکن است بایستی همراه خود تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین لایحه “قوانین اجرای سیاستهای عمومی تامین اجتماعی” زمینه های نتیجه گیری آن را فراهم آورند، اجتناب کرده اند اهمیت بسزایی برخوردار است .


علی حیدری


سرپرست کارگروه تدوین سیاستهای عمومی تامین اجتماعی

رژیم لاغری سریع