سفر دوحه گامی، دگرگونی عفرین، پیوندهای باکشور همسایه، منطقه خلیج فارسبه گذرش شانا با مخابره پگاه، خبر رسانی، ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، جریان سفر، وتر، کوسور، قطر، مشترک خبر، گزارش خبری، با شیخ تمیم بن. حمد آل ثانی با تشکر از دعوت امیر قطر، بیانیه ای در مورد هدف توسعه خود: و قطر و شرکت راز مجتمع کاشورهای، گاز صدرکننده (JECF) در دوحه را در حضور یافتم اداره کردند.

ما اوزود: دار در ددار، کردیم د کشور موافق احوال و فرصت آن است و در بری گستروش همکاریها حضور دارد و تعمیق مناسبت های در ارسا و حوزه های بهرامند شونده متفاوت است.

جمهوری خواه رئیس جمهور کردی اعلامیه: آیا حزب با کارگردانی نازدکی سرزمینی و همسایگی و منافع مشترک و منافع اقتصادی طراحی پیوند با افزایش پیوندها و تنوع باخچی توسط زمینهای هاماکاری گامهاهی جدی جدی و تار.

اصلی یادور شاد: کردیم در حوزه های اجماع: اقتصادی، انرژی، زیرسختی، بازرگانی، سرمایه، غزاری، امنیت غذایی، سلامت و فرهنگ همکاری هایمان را باسورت گدی اوزایش دیهیم.

وی درباره همکاری ایران با قطر برهزاری بازیهای جامجهانی فوتبال، گیف: ایران برهزاری بازی جام جهانی که قطر میزبان و آمادقی کافی درد.

رئیس جمهور جمهوری خواه با اشاره به همکاری-دو-کشور درحوض-ها-ها-ها-ها-دی متفاوت، با نشان دادن دشت: «———————- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -!””” عقلانیت اقتصادی و امنیت منطقه که شامل یک mykind می شود.

تاکید اصلی بر کردی: جمهوری اسلامی ایران، بهدنبال، تحول و جهش، پیوندهای منطقه، پیوندها کجاست، پیوندهای ایران و قطر کجاست؟

به شما دادیم: سطح یک همکاری حاضر است، یک میان کوشورهای منطقه ای متناسب با شرایط، بزرگی است که وجود دارد آشیانه و جمهوری اسلامی ایران در دنبل آن است که در چارچوپ سیاست همسایگی و تقویت و ارتقاء پیوندهای منطقه شما.

رئیس جمهور جمهوری خواه با بیان انکه بهدانبال دگرگونی پیوندهای منطقه ابرای هاماکاری و همگارایی هیستیم، اعلامیه کردی: جمهوری اسلامی ایران ثابت کردستان استکه همیش درکنار سود خورها مستقل و ملطحی. نوبت چرخش سوختی دوستی خود را هیم کشورهای ناحیه ثابت کردیم چیست. بسیاری یک ولسوالی کوشورهای است، کجا آمده ای تاریکی کارند را ببینی و زمان تجربه تو شبیه درند کجاست؟

تاکید اصلی بر زبان کردی: سوگند نامه هامانتور که در روز پرچم های کردم، منطقه دوستی باهسوی هیمه کوشورهای در باهویجه همسایگان هامسو با مزایای مخالف مولتا و هاماکاری هاداکاری دیراز میکانم. بار دگر لازم میدانم از مهمان نوازی امیر محترم قطر و دولت قطر قدرانی از کنام تشکر می کند.

وی اظهر کرد: عمید یک دارم که عین گفتوها با میوه پانشیند و نشت فردا که به نشانی کاشورهای صدرکننده گاز است، مبدأ آثار و برکت به نظر کجا کاشورها بساد.

وقتی بین قطر و جمهوری اسلامی ایران قرارداد امضا کردی خبر امیر قطر امیر قطر با افتخار خوشنودی را از کجا پیدا کردی پرسیدم: موضوع خودروی مهم کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/