سمانه ثابتنام، معرفی نظام / امریه صنعت نفت دوبارا، موثر میچود.به گذرش شانا، سرزمین اصلی هاماننگی های، یاور گسترش ولسوالی و سرمایه بشردوستانه، وزیر نفت در استادیوم کول نیروهای، مسلح، سحامه، نرو هی، عملکرد نصب سیستم / امیریا، تصمیم گیری، نفت، یک تصمیم، و سمانه به آن لینک شده، www.pmandara.ma-mop-mop.

طراحی آن به عنوان استادیوم در هر یک از نیروهای مسلح، امکان انجام بخش های کارشناس ارشد، کارشناس ارشد و بالاتر بری رشت، مهندسین نفت، زمین شناس، ژئوفیزیک، مهندسین امنیت، معماران، مهندسان، مهندسان، مهندسان، معماران. ، مهندسان، معماران، مهندسان و گاز فرهام آست و دگر رشتهای مرد نیاز صنعت نفت (شامل در سامانه) تنها در کارشناس ارشد و بالاتر تحقیقات میچود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/