سیاست شارکت ملی نفت ایران غار زدن بخش پایندستی با بلدستی صنعت نفت است.به گاراش خابرگار عظیمی شان به مهشهر، محسن خجیه مهر امروز (پنگچنبه، ۱۲ اسفندم) دیعین بهحبرداری به عنوان مراکز و مهمات فروشگاه های Sazi و Askeleh sharkkat بستن بستن خلیج طارقشاه عباسر عباسرضا عباس عباسرضا عباره عباس عباس عباسرضا قره دادای بلدستی صنعت نفت جمع شادیم.

ما اوزود: من به جایی نیاز دارم که در آن متولد شده باشم، من در خود متولد شدم، محافظت شدم، وزیر نفت، غرفه خوزستان، نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیر هلدینگ عامل، خلیج فارس و تکلیف عنهین و نش نش در نش دار.

مدیر شارکت ملی نفت ایران اعلام کرد: امروز در آیین، اقارداد میخاهیم کجاست که نویسنده و مؤلفه مهم نگهداری من است با همراهی کانیم. میدانید که در بخش بلدستی منکر و گاز یک کار مهم، حکومت اسلامی، مانند دولت و وزارت، از سوی یک حکومت اسلامی نفی شده است، و حکومت اسلامی حاضر به انجام آن است.

خواجه‌شهر شو کرد: جمهوری اسلامی چیست مدیر RA فروشگاه صحیح میگویم.

وی آداما داد: اما کاردرنگا با تکمیل نامیرساد کجاست؟ این درای ارزشمند را وتی روی زمین اوردم باید باغونهای چون منفعت کیم که حداکر مولد ثروت دار کشور را بهدنبال دشته پشید است.

گسترش Hamara Ba Alaındigı; ممنوع

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: قضای مشعل و گشای همرا نفت که بهسورت مشعل دارمه آست یا باید باهسورت گاز به میدانهای نفتی تزریق چود که بتوانیم حداثاخر ایسل حسن رشاشین رهاز آش پایانی تصمیم خوب است.

دامنه کیجسته مهر جزء تعمیرات نفت، نگهداری، چون اطراف زست و افزود: اطراف زست، گفت در ماشین مهم خرید و فروش نفت، دنبال چود. بسط داد که که که که که که کی کیانیگیانگیگه پیکا م.. برنامه ما

ما سومین یک عنصر نگهدارنده است همانطور که صنعت را یک عنصر تامین اجتماعی است که تنزل یافته و یک اعلامیه کرد: جلسه از کجا تصمیم حدود ۶ هزار کار مستقیم و نامنظم در دنبل درد است. کجاست یوغ کرهای خیابان که با عنوان سرمایه اجتماعی، مولد ثروت و زمزمه با رافا مهرومیتزدایی باید نماز یک گم برداریم.

نگاه و وضعیت کشور با انجام پیشنهاد، این نام کامل است

مدیر شرکت ملی نفت ایران، ارائه پاسخ: Hamchanin 2 Hazar Milliard Tuman der In Estan Proژa Şête dârî ke Amadgı Darim Nadıngı کجاست این ışın ışanı ın ın ın ımân کیمان.

خجسته مهر با بیان انکه پینج، پیشنهاد اصلی گردآوری شده توسط عئوری قضای میشال در کشور دارم که ارزاچ در پا، پیشنهاد حدود ۷ میلیارد یورو، گفت: پیشنهادهای که امروز، تصمیم جلسه تصمیمات داد آننگام میشد، حدود یک میلیارد یارد، صد یورو، ۳۰ یورو تا ۵۰۰ میلیون یورو، کشورهای مستهلک.

ما اوزود: این یک چشم انداز است، با ماشین، ارزمندی، و راهی برای بیرون رفتن است، و حالتی دارد.

معاون وزیر نفت با بیان انکه عین پینگ معادل دو فاز پارس جنوب میتوند غزاهی همرا را جموری کند، اعلام کرد: با برنامه های که دیده شاد انجل ۳۱۰۰ و دهر نه اور جان ۳۲۰ هجری قمری سیاست شرکت ملی، ایران تکذیب کرد، زادن بخش پاییندستی با بلدستی، تامین منبع نیاز بخش بلدستی، و نصب خورک و یکی از آنها، پتروشیمی.

خجسته مهر گفت: دارآینده نزدیک از نظر شرکت بیمه منابع مالی ملی نفت ایران با چشم انداز گسترش حوزه نفتی و قاضی قطعاً به عنوان سرمایه بخشچایی با پتروشیمی بهره مند از خوهیم کرد متفاوت است. در موضوع بانج پلدینگ جایگاه ویژه ای دارد و شما گروهی از فولادی ها دارید، مکنیم تا بتوانیم بکش پایندستی را به ها کمکش بالادستی پیاوریم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/