شرایط معافیت از مالیات در بازار سرمایه


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط معافیت مالیاتی در بازار سرمایه به شرح زیر است.

تشویق سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اشباع فروش و تشویق آنها به عدم مشارکت بیشتر از سود بدست آمده و استفاده از منابع حاصله برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های شغلی جدید. در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن قسمت از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه واریز می شود مشمول مالیات صفر می شود. در این زمینه باید به موارد زیر توجه کرد:

بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت هایی که تا تاریخ ۸ اسفند ۱۳۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران یا بورس ایران پذیرفته شده اند در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال، توزیع نشده آنها بوده است. سود سال مالی قبل طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام طبق ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه واریز می شود. افزایش سرمایه از این طریق طبق سایر قوانین و مقررات مربوط مشمول مالیات صفر می باشد.

تبادل