شرکت آستان گاز سرپرست اصفهانبه گذرش شانا مدیر دوره مجید چگنی آمداست:

نگاهی به مراتب علمی، تعهد، تخصص و سوابق ارژمند جنابالی با توجه به محل داوری وی به نام «سرپرست شرکتات گستان اصفهان» به نام مشوید.

عمید میرود به یاری خداوند متعالی در بحرگیری از کلیحه احوال آن و همکران خدوم و عهد شریک، آقادم و گمهای ارزندهی در مهورهای با شرح زیر در اددستور کار قار گرد:

۱- معامله و همکاری تنگاتنگ با ریاست خود که یکی از آنها مستقل است، «مطالعه در راستای» به اهداف کلان و رهبری، اداره گازرسانی و شرکت گاز ملی می رسد.

۲- جهت گیری جدی و تعهد به سیاست اطلاع رسانی و ارتباط با یکدیگر

۳- ما در انجام اقدامات سیاستی، اقتصاد مقاومتی، برنامه مقاومتی و پای در راستای افزایش بههوری، بخشداری حزینه و صیانت از نسل و سرمایه علاقه مندیم.

۴- شیناسای و باکارگیری نیروهای توانمند، متصدی و کارامد بر اساس خاستگاه شایستسالاری و توانمندسازی و گسترش شایستگی منابع انسانی هستند.

۵- بیشتر اوقات کارکنان در مسیر گسترش آن شرکت داشت و ورودی دادن مدیریت امور و پاسخگویی به جهت اهداف شرکت است.

۶- علاقه جدی به بانک فرهنگ سازی بهینه و گاز طبیعی ایمن در انواع بانک های خنگیا، تجاری و صنعتی.

۷- برخورد سازنده با مسئولین آستان، نتایج مسئولیت اجتماعی و اهتمام جدی به آن، حفظ کرامت و رضایت عوام و تمرکز حقانیت مردم و انتظارات زینفان.

۸- برخورد جدی با نواحی اتربخش که از جانب ایشان مطرح شد و در جهت سطح آستان و تکمیل و دگرگونی موضع عنها به دست ایشان رسید.

۹- اعتقاع استاندارد، کویت، یمن، سلامات، پری زیست و پدوند گرامیل در طرح ها و بروجها.

۱۰- پیگیری و پای بری افزیش تبوری و ساز سازی مؤسسات، خطوط و شبکه گاز راهبری باربر بحرانها و حوادث غیر مترقبه.

۱۱- پایپندی با شفاف سازی فراندها و شنسای گلگاهی فضخیز و دوئل جدی با عوامل آن.

توفیق جنابالی، را درنگم، مسئولیت محوله از ایزد، منان خواستارم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/