شعاع درد من در عذاب را چند برابر کن


شعاع درد من در عذاب را چند برابر کن
آیا مساحت رنج من را محاسبه می کنی؟

محیط شکسته قلبم را بکش
خطوط کج خنده را خراب کن

موریانه ها پژواک نام من را خواهند خورد
مرا با هر نام دیگری صدا کن

من به منطق قدیمی مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سکون یخ زده، قبل از اینکه تبدیل به سنگ شوم
مرا در نفس عشق ذوب کن

جز قاطعیت سکوتم
در کوره جیغ خود ذوب شوید

فصاحت غم من منتشر می شود
اگر متن سکوت من را بنویسی