شفافیت، مبنای انجام پولی ایران‌خودرو است


به گزارش طلانیوز: محمد نیک‌فر افزود: ایران‌خودرو شرکتی بورسی است کدام ممکن است در مقاطع روزی سه، شش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا سال، انجام پولی شخصی را به گروه بورس گفتن می‌تدریجی، جدا از این‌، گروه حسابرسی کدام ممکن است زیرمجموعه وزارت اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی است، صورت‌های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب‌ها را به صورت شش ماهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالیانه حسابرسی می‌تدریجی.


وی ضمن انتقاد اجتناب کرده اند به کار برداشتن عبارت عدم شفافیت در صورت‌های پولی خودروسازان توسط برخی اجتناب کرده اند نمایندگان مجلس، ذکر شد: شفافیت، مبنای انجام پولی ایران‌خودرو است، مجمع نمایندگی سالی منصفانه بار برگزار می‌شود کدام ممکن است صورت‌های پولی به تصویب سهامداران می‌رسد.


وی درخصوص بنگاه‌داری خودروسازان نیز اظهار کرد: در جایی کدام ممکن است نیاز ایجاب کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش شخصی حاضر به سرمایه‌گذاری نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت‌های این بخش توان پاسخ‌گویی به نیازمندی‌هایمان را نداشته، ناچار به سرمایه‌گذاری شده ایم کدام ممکن است امری اجتناب‌ناپذیر برای غنی سازی زنجیره خوب ارزش ساخت {بوده است}. روابط پسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشین بخش‌های مختلف مالی ملت، جامعه کاملی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری‌های آن باید توسط نمایندگی های ساخت کننده خودرو پایان دادن شود.


نیک‌فر یکپارچه داد: این موضوع ارتباطی به وزارت صمت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزیی اجتناب کرده اند پوشش‌های اجرایی خودروساز است.


وی خاطرنشان کرد: سهام مقامات در ایران‌خودرو در سال‌های فعلی اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت به ۵.۷ نسبت رسیده است کدام ممکن است به قرار اطلاع واگذاری این میزان نیز در این سیستم مقامات قرار دارد.


وی افزود: انتخاب گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب‌سازی طبق مقدمه‌نامه ایران خودرو در چارچوب چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های بلندمدت مجموعه انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی به وزارت صمت ندارد.


 


ایکوپرس

رژیم لاغری سریع