شمر جاگاههای ارده فراورده نفتی کرمانشاه اثر ۱۴۵ باب رئیسکمبود بنزین در شهر کرمانشاه وجود ندارد.

وی با نشان دادن با اینکه عین جایگاه بری ۱۱ نفر باهسورات مستقیم عشقالزایی یافتن کردی آست، نشان کرد کرد: کجا جایگاه دیر طول شبانهروز توسط پیش از ۲ هزار دستگاه خودرو سوختارسانی.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده نفتی، منطقه کرمانشاه، بیانیه کردی: با حدث عین جایگاه، شمر جایگاه، ناحیه دومانزورا سیانگی، ۷۹، رشید کاز عین، سرشماری ۳۶، جایگاه ته.

کرمانشاه، از سهوتگانه، شرکت ملی پخش فروردها نفتی ایران استک با ۶ منطقه در شهرحی مرکزی (کرمانشاه)، قصرشرین، اسلام آباد، سنقر، پاوه و کنگور و دو توابع سوختایم. راهدم.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/