صادرات گاز روسیه به اروپا از جمله مسیر اوکراین، آدما دردبه گازارش خبرگزاری رویترز، گل انرژی، روسیه، گازپروم، رز پنگچنبه (ششم اسفندماه) پرچم کردستان صادرات گاز روسیه از جاده اوکراین با رویال معمولی، خود آدم داده و منطبق بر درخواست بانک استیکندان.

شرکت‌های رسانه‌ای کردی کجا مسئولیت را بر عهده گرفتند ۲۴ رز پنگ‌چنبه (ششم اسفندماه) ۸۳ میلیون متر مکعب، در رز بوده، منسوب به رز چهارشنبه (پنگام اسفندماه) ۳۱.۴ درساد افزایش دشته.

عملیات نظام روسیه در جهت خاک اوکراین با حمایت رز پنج شنبه (پنگام اسفندماه)، پا فرمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمهوری درچند شهر واقع در دور شرقی و شمال شرقی شید عین کوشور آغاز.

کرملین، پایش ایه، جایی که لشکرکشی های کشوارهای، در غرب تای دو رز، که توسط راسمیت شناخت به او نسبت داده شده است.

جمهوری فدرال آروبا، روز پنج شنبه، دور پی، حمله به روسیه، اوکراین.

آلمانی ها پیش به عنوان ان و رز سه شنبه (سوم اسفندماه) دکتر پی راسمیت شناختتا شادان جدایی دو ذکر منطقه، روند صدور مجوز خط انتقال گاز لولا گاز نورد استریم-۲ توسط ارزش ۱۱ میلیارد دلار راه با شواهد Uros،.

ایالات متحده و ایالات فدرال آروبا نجران هاستند که خط لولا و آبستگی به آروبا با منابع انرژی روسیه، نفت روسیه، داد و درامد، اوکراین، مسیر ترانزیتی، خط لولا دیگیر، ایستگاه گاز روسیه، روسیه کجاست. استفاده فعلی از وجود منع و مانع آن کجاست؟پیش روی مسائل پوردختایی مالی اروپا مسکو روسیه تکذیب کرد اروپا آنها آدما درد هستند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/