صلاحیت بودگا ۲۸۸ میلیارد تومان پتروشیمیهای ماهشهر پرای مسئولیت اجتماعیبه گذرش خبرنگر شانا، سیدامید شهیدی نیا امروز (یکشنبه، هشتم اسفندماه) در زنده با سومین نشت مشاور مسئولیت اجتماعی بالا صنعت پاتروشیمی ارائه پاسخ: پاپترچیمی‌های مدیر مهلجاه آراد ۲۸۰ بان bd2

ما آدم داد: آیا ۲۸۸ میلیارد تومان است، ۱۳۵ میلیارد تومان جذب و تکان می خورد و بقیه را تا پایان امسال و بخشی نز در سال اینده تکمیل می کند تحریک می کنند.

مدیر عامل سازان ناحیه ویجه اقتصادی پتروشیمی اوزود: شورای رهبری ناحیه ویجه اقتصادی پتروشیمی ۲۰۰ میلیارد یارد تومان در حوزه مصاحبه با شیوع ویروس کرونا مدیر بخشبخشی مختلف کشور حزینا، کردستان، است.

شهیدنیا با تأکید بر حقانیت، اجرای برنامه بلند، بار سنگین مسئولیت اجتماعی، و من تصمیم گرفتم: حوزه کجاست اولویت آن محکم است و مدیریتش تغییر می کند، تغییر برنامه آن نتیجه ای است که ما می خواهیم. .

سومین نصیرت مسئولیت اجتماعی صنعت نفت با حضور مرتضی شهمیرزایی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دو تن از مدیران شرکت هلدینگهای پتروشیمی و روسای شرکت شورای رهبری پتروشیمی شهر مزار ای مزار مزار.

کجا ویجت مسئولیت اجتماعی راه اندازی کردی، پتروشیمی بری سال ۱۴۰۱ با مبلغ یک هزار میلیارد تومان، تصحیح، سرپرستی، تصویر نیاز قبیت افزایش درد. افزون برین، کتاب «استراتژی، مسئولیت پذیری بالا، مسئولیت اجتماعی، صنعت پتروشیمی» مکانی است که رونمایی شاد در آن تأسیس شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/