صنوبر ۹ میلیارد ریال تسهیلات آبزی پروری توسط موسسه مالی کشاورزی در سال ۱۴۰۰


به گزارش تالانوس: به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی موسسه مالی کشاورزی، این موسسه مالی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۳۲۳ میلیارد ریال در قالب ۲۵۴۴ فقره تسهیلات پرورش آبزیان صنوبر کرد کدام ممکن است موقعیت فعالی در رشد صنعت شیلات، ساخت پروتئین دریایی، ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… رشد صادرات ماهی جایگزین های شغلی {در این} زمینه تحمیل کرد.

بر ایده این گزارش، میزان تسهیلات پرداختی موسسه مالی کشاورزی در بخش شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبزیان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش اجتناب کرده اند ۱۰ نسبت مرتفع است.