ضبط گاباجایی در داربزرگترین رویداد همایت به عنوان ساکت در دار صنعت پتروشیمیاز استادیوم سومن نقشگاه منتقل شده است. مرود.

وی اوزود: دکتر کنار برگزاری نمایشگاه با دیرافت مقوضه ای بهداشتی و رایات دقیق و سختگیرانا، کنترل های بهداشتی بیش از بیست و چهارم سال، متخصص بیمه منابع مالی و آپارات جدید، سرمایه- شرارعزرائی، شِرِت آزیرم، شِرِت اعظم، موسسات.بازار سرمایه، هات راد داخلی، فیکسچرهای ثابت، روتاری، کاتالیست و مواد، پازارداقق و سیستم کنترل بالا و… نوبت. پاورقی که رویداد برگزار میچود.

BarrgzarkNandh سومن Nahashgah حیات ساخت در Dar Madeed Petroshemi Azzhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh … Yadaur شاد: بالا Daneshbeenyan و D ‘سازندگان تجهیزات صنعت ایران NEFT در Roydad در آن شرکت کردند.

تشریفات حمیدیان با بیان انکه آغاز باکار در رویداد دوشنبه، دوم اسفندماه برگزار میچود، آداما داد: بوزترین رویداد همت از ساکت داخل صنعت نفت، حمایت شده توسط Sekhet-e Giraneh Manaqat-e Bahdazezazhati-e.

سومین نمایشگاه همیشه از سخت داخل خانه ای پتروشیمی پا نگاه وژ که در آن پالایش و پتروپالایش ساخته شده بود، دوم تا چهارم اسفنداما امسال به میزبانی آزاد ناحیه کیش بهمدت سه روز برگزار خواد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/