عوارض میگرنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با دقیق آن
در اتصال همراه خود این بیماری ناتوان‌کننده، محققان دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی مجموعه‌ای اجتناب کرده اند داده‌های تحقیقاتی را حاضر کردند کدام ممکن است در آن به یافته‌های جدید در پاتوفیزیولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با میگرن پرداخته شد.