غلبه بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید با Loran Nordgren • پادکست Mind Love202: غلبه بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید با لوران نوردگرن • پادکست Mind Love