فاجعه سد «تهم» زنجان/ کاهش ۴۴ درصدی کمیت آب


اسماعیل افشاری سرپرست مسئله نمایندگی آب جهان ای استان زنجان همانطور که صحبت می کنیم در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان همراه خود ردیابی به مطالب فوق. در آب های سطحی در برخی مناطق جنوب زنجان ذکر شد: ۲۵ سهم شهر زنجان حاوی ضرر بالا برخورد آب های سطحی است.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان ای زنجان دقیق کرد: تحمیل کانال های سوئیچ ناپایدار کن بهسازی جامعه آن، حفر چاه، احداث زهکشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی جامعه تخصیص اجتناب کرده اند جمله راهکارهای تعمیر ضرر افزایش آبهای سطحی است.

وی وضعیت حال سد ثم را رودخانه ای آسیب رسان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به همان اندازه روز دوم اسفندماه جاری، دبی آب به سد ثم نسبت به مدت خیلی شبیه ۸۳ سهم کاهش داشته است. سال قبلی

افشاری افزود: کمیت آب سد طهم نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۴۴ سهم کاهش آرم می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم دهنده فاجعه آب در محدوده سد تهم است.

مدیرعامل نمایندگی آب جهان‌ای زنجان خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند دارایی ها آبی سد تهم برای تامین آب شرب زنجان، اطراف زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش کشاورزی جهان استفاده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پیش‌سوراخ بینی شود.

بالا پیام / ۷۳۰۹
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید