فدراسیون باید با کمیته فنی هماهنگ کند


  • پرواز امروز
  • پرداخت خوب

صحبت های علیرضا منصوریان درباره لزوم هماهنگی فدراسیون فوتبال و کمیته فنی برای سرمربیگری تیم ملی را ببینید.

ویدئو منصوریان: فدراسیون باید با کمیته فنی هماهنگ شود

نظر سنجی

کدام مربی ایرانی را برای هدایت تیم ملی پیشنهاد می کنید؟

موارد دلخواه

خبر مهم

بیشترین بازدید

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

نظر سنجی

کدام مربی ایرانی را برای هدایت تیم ملی پیشنهاد می کنید؟

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

بیشترین بازدید

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __

آخرین خبرها

موضوع[id:15, title:ویدیو و فیلم های ورزش] – __ [] __