فرقضایی در کشور راه بسط اوست بخش انروی میقدیرد.به قلم گازرش خبرنگار شانا، آیین گشایش اندیشکدا نفت و انارجی دانشکده دانشگاه معارف و اقتصاد اسلامی امام صادق (علیه السلام) با حضور جمعی دو تن از مدیران هندوستان و وزارتخانه های نفت صبح امروز (چهارشنبه، ۱۸ اسفندماه صادق ) ) سفت کنید

مهدی صادقی، رئیس شرکت اندیشکدا نفت و ایران، با اشاره به وی با عنوان «اینکه، هیتا نفت و انرژی ها»، گفت: «ای منطقه قره دادی، بین نفت ملی، گاز و اقتصاد نفت، غاز گز ده.» نقش آن دلیل لاف‌های دانشگاه است و عمیدواریم با ژافیتی‌های ایجدشاه با صنعت نفت و انرژی کاشور کم کنیم است.

کجاست اظهار علاقه در جریان تحصیل کاربردی و عملیات دار و کار حوزه اقتصاد، بررسی های بختر، بررسی های شهر، اعلامیه کردی: جهت وضعیت. در داخل دانشگاه، اقتصاد، ضرورت، مورد، استان های مختلف.

حفاظت از صنعت نفت به عنوان نفت هند و دانشگاه انرژی توسط امام صادق(ع) ضروری است

رئیس هندوستان و نفت و ایران با بیانیه ای از شرایط تخصصی بهره مند شد و جمع آوری نظر او ممکن نشد به فکر یافتن تحقیق و نفت و ایرانی افتاد. این فراسیاسی و فرجناهی و فرادانشگاهی و فرارشرکتی است و چه حسی دارد که با آن چه می توان کرد، چون یک نظر تخصصی شرایطی است مانند کاشور، هیتا نفت و گاز حدکل، میتویم، با مساحت. خدمات و مشاوره در بادا.

صادقی با براز عمیدواری باری هماهنگی سیستم اقتصادی با صنعت ق. Bray Namuna Bankha der Extension Sanat Neft Hamahengi Nadarand.

وای با بیان انکه پلی سیستم کشور تاشلاتی که باه نفت میداد در ظاهر ۱۹ درساد، اما در باتین ۲۷ درساد آست و اینگونا در انتظار گسترش دشت، پایبندی به کرد: آگار بانی پسوند بااهده کشده تشری در دار. این موضوع موضوع همه او، حوزه، حقیقت میکند است.

رئیس اندیشکدا نفت و انارجی فکارزدایی را در گرو گسترش بخش انرژی کشور دانست و GVT: با هماهنگی متوان اقتصادی گسترش بخش انرژی کشور را شاه بود که مسیر فقرزدایی درکشور است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/