قارداد بیمه تممیلی کارکنان قرادادادی و پمانکار تمدید کششی را تکذیب کردند.به نام گازارش به شرکت ملی نفت در ایران، منطقه سرمایه گازاری و کاسبوکار محل استقرار شرکت رسانه کردی منتقل شدیم: «با موافقت معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در ایران تقمی ای گازری و اداره دورمان چه خبره سقف تعهدش به مانده کسر تمدید تشدید میشه.

برندا مناقصه جدید فقط به عنوان رسانه به عنوان کمیسیون مناقصه های شرکت ملی نفت خبر ایران خوحید شد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/