قالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین مدیران وجود دارد
قالیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است، تصریح کرد: نحوه حکمرانی و مدیریت و نظام اداری و اجرایی چالش های مهمی را برای کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. به همین دلیل باید به سمت سلطه متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های کشور استفاده کنیم.