قدردانی شرکتی کار می کند تو خانه امنبه گذرش شانا، شرکت آویک برای، مدیریت مساجد محلی سلامت و بهداشت، آقادم، انواع را، برنامه، آگرا، کردا، بیمارستان، دهران، ارزش، ۳۰ میلیارد ریال، تنها، یاکی از، ار پس آن -پاس مورد استک برداشت

تای روزهای گزدشته نز در دواظمین عین ملی تجلیل از خانه های بهداشت کارگری بارتر، کارورمایان سلامت مهور و شورای هماهنگی خدمات بهداشتی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمان، شهر شعر شعر. دهلران لقب بارتر ملی معرفتی شد و ماورد قدردانی قره گرافت دارد.

Sharek Awek Hamwarah Hamsu Ba، به کارگردانی حوزه مسئولیت اجتماعی، در حوالی Perammon Prov. Hai Khoud، Aqadam Hai Parchmary Manand Sacht School، همانطور که به آستان زرسختای گسترش می دهید و نیازای مردم سارافود سارلوها سرلوها را بالا می برید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/