مالیه ماهانه مشترک رعد و برق و گاز منصوب سفتبه گذرش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشت علناً امروز (چهارم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در گریان برسی بخش درامدی لایه بودجا سالال ۱۴۰۱ هر کوشور، با بند (ه) چیست؟

بند (ه) بصیرت (۶) (سهوا و مالی) ماده یک ماده ۱۴۰۱

مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به یک قانون تنظیمی از جمله تصمیمات مالی دولتی از جمله وزارت دارایی و وزارت دفاع کابلی به مبلغ یک ریال هزار و مبلغ وجه نقد یکی از آنها. گاز مشترک تجاری است و مبلغ ۱۰ هزار ریال دریفت و حساب عمومی دارد قانون کجاست خزانه همه کاشور و آریز کنند را زیاد کنیم.

به نظر دو مشترک رستای مبلغی بالاتر از ۵۰ دره دلار است و دو مشترک به عنوان پوردکت، معاف و هستند گاز خود را از دست می دهند. چهره های فوق مشمول دارایی بار درامد و دارایی بار ارزش، افوزده، نخوحید بود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/