ماه مبارک رمضان مستحب است


ماه رمضان

تهران (پانا) – ماه مبارک رمضان یکی اجتناب کرده اند بهتر از ماه ها برای تقرب به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت به شمار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این نزدیکی می توان کارهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی انجام داد.

ماه مبارک رمضان کدام ممکن است به ماه نزول قرآن کریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات بهشتی شناخته شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند بهتر از ماه های ارجاع به خداوند است، «اعمال رمضان» به ۲ بخش جدا کردن تبدیل می شود: در یکپارچه به آنها مراجعه کنید.

در ماه رمضان ۴ حرکت غیرمعمول نیست

بهتر از اعمال در ایام ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن است. اگر چه مطالعه قرآن در همه جاری ثمر می دهد، اما ماه رمضان بهار قرآن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب تلاوت عالی آیه، ثواب تلاوت کل قرآن در ماه های تولید دیگری سال است. . .

اعمالی کدام ممکن است در {هر روز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب این ماه انجام تبدیل می شود:

* سید بن توس اجتناب کرده اند امام جعفر صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام موسی کاظم علیهم السلام روایت کرده کدام ممکن است فرمودند: بعد اجتناب کرده اند هر نماز در ماه رمضان این دعا را بیاموزید:

حق خدایان آرشابیت است کدام ممکن است توسط e-Melwal Kiolatique، Shaiku، Weual را انتخاب کنید و انتخاب کنید Infeller Incars ممنوع شده است – Westration Concars، Omany، Umerjevus، Sattaves the revanced، Shelvain، Jerfaria …….. . . . . . . . . . . . .

تجهیزات! امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر سال، به همان اندازه روزی کدام ممکن است عمرم را می گذرانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گشایش مسکن می کنم، زیارت خانه ات – بیت الحرام – نصیبم کن. مرا اجتناب کرده اند درک حالات گرامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدن اماکن شریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم محروم مکن.

او مرا در برآوردن تمام نیازهای دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت یاری کرد. خدای ممکن است! اجتناب کرده اند باشی آرزو می کنم کدام ممکن است هر حکمی در ساعت شب قدر دارید مرا اجتناب کرده اند زائران بیت الحرام قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی شود. زائرانی کدام ممکن است حج را دوست دارند، تلاششان را می پذیرند، گناهانشان را می بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گناهانشان می گذرند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در راه بندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزقم اندازه عمر عطا فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید ودیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرض می دهم.

این دعا را هم بعد اجتناب کرده اند نماز بیاموزید:

دنچو بن عدک یاده نقاب در عنه فیت.. کرانتا، جای فاران فیامید، تراکومی آکونگ …

خداوند متعال، خداوند متعال، ای غفور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربان! باشی خدای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیری، شنوای پایین بالا ممکن است گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردار مردمان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماهی کدام ممکن است در آن مقام او را بالا بردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهها کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت به او گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه او را بر شخصی واجب ساختم، ماه رمضان است.

ماهى که قرآن براى هدایت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت راه هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار کردن حق اجتناب کرده اند باطل در آن نازل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب قدر را در این ماه گذراندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ساعت شب را اجتناب کرده اند خدا برترم. پس هزار ماه، ای خدای رحمت کننده باشی، {در میان} این همه بندگانت رحمت کننده ای نیست کدام ممکن است مرا رحمت تنبل، مرا بیامرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شومینه جهنم نجاتم ده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد بهشت ​​ابدی شو! رحمت بی نهایت الرحمن الرحیم.

شیخ کفایی در مصباح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلد الامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ شهید در گروه اجتناب کرده اند رسول اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم گزارش کرده اند کدام ممکن است فرمودند: هر کدام ممکن است این دعا را در ماه رمضان بعد اجتناب کرده اند هر نماز واجب بخواند، خداوند. خدای متعال گناهان او را می آمرزد به همان اندازه روز شخصی را بیامرزد. تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا عبارتند اجتناب کرده اند:

Numb English, Nahman Naz “Sleepment of the Jaight.а این مورد خداست. باشی اجتناب کرده اند مکان می آیی. باشی در خدا هستی) مترادف خدا مجمع سیناز.، خدا حالت خداست IMAILANH BACK Tabels, Lightning.,

خدایا به اهل قبور لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور عطا کن. فقرا را بی جهت بساز. خداوند گرسنگان را سیر می تنبل. برهنه بپوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند بدهی ستمکاران را می پردازد. عزاداران را شاد کنید. خدا هر غریبه ای را برای اسکان می آورد. هر زندانی را آزاد کنید. خدایا، خرابکاران صلح در کار مسلمانان. مواظب مریض ها باش، خدایا همراه خود ثروتت فقر ما را ببند. بدی های ما را به نفع شخصی تنظیم دهید. خدایا، دین ما را سراسری کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر ما را به ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتی مبدل کن کدام ممکن است در موقعیت به {همه چیز است}.

دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاعت

رمضان ماه دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاعت است. اجتناب کرده اند امام زین العابدین علیه السلام می فرماید کدام ممکن است در ماه رمضان لب نمی گشاید مگر به دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استغفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکبر، از پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم فرمود: روزه دار امتناع نمی شود.

مطالعه دعای ماه مبارک رمضان

۱- اجتناب کرده اند ابن عباس رضی الله عنه کدام ممکن است رسول اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم در {هر روز} اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در روزه شخصی مزیت فراوانی دقیق فرموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {هر روز} دعای مخصوصی همراه خود مزیت فراوان اشاره کردن می تنبل. پاداش ها

۲- {هر روز} این دعا را می خواند: خدایا این شهر رمضان است کدام ممکن است در قرآن شناخته شده به عنوان راهنمای مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن آیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات نازل شده است.

۳. هرکس این دعا را در {هر روز} ماه رمضان بخواند.

دوش

استحمام در ماه رمضان فواید زیادی دارد.

کارهایی کدام ممکن است باید در ساعت شب های ماه رمضان انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینها تعدادی از مورد است

۱- افطار بعد اجتناب کرده اند نماز مستحب است. تا نقطه ضعف بر آن غلبه کرده باشد هر دو جمعی منتظر باشند.

۲- همراه خود غذای پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک افطار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است همراه خود خرمای حلال افطار تنبل به همان اندازه ثواب نمازش چهارصد برابر شود. علاوه بر این اگر همراه خود خرما، آب، گرد و غبار، شیر، حلوا، نبات، آب خوب و دنج هر دو هر عالی اجتناب کرده اند اینها افطار تنبل، خوشایند است.

۳- مطالعه دعا {در این} زمینه هنگام سحری. اجتناب کرده اند جمله ادعا کردن:

خدایا ممکن است برای باشی روزه می گیرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توانایی باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکل بر باشی افطار می کنم.

خداوند ارائه می دهیم بهتر از روزه داران این امروز را پاداش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر دعای خداوند رب اعظم را کدام ممکن است درک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفعمی روایت کرده اند بخواند، فوق العاده نیکوکار است.

اجتناب کرده اند امیرالمومنین علی علیه السلام هر وقت می خواست افطار تنبل می فرمود:

به تماس گرفتن خدا.

به تماس گرفتن خدا برای شما ممکن است روزه گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افطار کردیم. پس اجتناب کرده اند ما بپذیر کدام ممکن است باشی شنوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانایی.

۴- وقتی تکه اول می گوید:

شناسایی خداوند بخشنده؛ ای بخشش فشرده، مرا ببخش

بسم الله الرحمن الرحیم چه غفران وسیعی بر ممکن است رحم کن. خدا رحمتش تنبل.

روایت شده کدام ممکن است خداوند در فینال روز ماه مبارک رمضان صدها نفر را اجتناب کرده اند شومینه جهنم نجات می دهد. سپس اجتناب کرده اند خداوند متعال بخواه کدام ممکن است باشی را اجتناب کرده اند آنان قرار دهد.

۵- مطالعه سوره قدر در وقت افطار.

۶- صدقه دادن در وقت افطار، سپس افطار برای روزه داران. اگر چه آب برای تعدادی از خرما هر دو نوشیدنی باشد. اجتناب کرده اند پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم روایت شده است کدام ممکن است هر کس افطار تنبل معادل ثواب آن روزه دار است. با بیرون اجتناب کرده اند انگشت دادن چیزی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش اعمال نیک او. علاوه بر این فرمود: مؤمن برای لقمه ای در ماه رمضان، خداوند سبحان برای او ثواب نجات دهنده سی مؤمن را می نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او نزد خدا نماز است. .

۷- مطالعه انّا هر ساعت شب آن را هزار مرتبه نازل کردیم.

در ماه رمضان سوره قدر را بیاموزید

۸- در صورت امکان هر ساعت شب صد مرتبه سوره هم دخان را بیاموزید.

۹- مطالعه دعای افتتاح در هر ساعت شب ماه مبارک رمضان.

۱۰- روایت شده است که هر کس در نماز مستحب هر ساعت شب سوره فتنه را بخواند، آن سال را محافظت کرده است. اجتناب کرده اند جمله کارهایی کدام ممکن است در ساعت شب های ماه مبارک رمضان مستحب است، مطالعه هزار رکعت نماز {در این} ماه است.

این مطلب را علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای متقی در کتب شخصی اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته اند.

در اتصال همراه خود سحر ماه مبارک رمضان تعدادی از وظیفه موجود است:

۱- صبحانه بخورید:

صبحانه را حتی همراه خود عالی خرما هر دو عالی لیوان آب اجتناب کرده اند انگشت ندهید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبح بخیر: سویق یعنی سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرما. اجتناب کرده اند جانب حق تعالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرشتگان آمده {است تا} به افرادی که در سحر استغفار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحر می خورند برکت دهد.

۲- سوره ممکن است نازل شد:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وقت سحر آن را بخواند، گرچه کسى این سوره را در وقت سحر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سحر بخواند، گویا ثواب خونش در راه خدا روان است.

۳- دعا:

نماز ساعت شب، فوق نماز، دعا، استغف، ر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگر اجتناب کرده اند تولید دیگری کارهای جادویی است.

۴- مطالعه دعای همراه خود شکوهی کدام ممکن است اجتناب کرده اند امام رضا (علیه السلام) نقل شده کدام ممکن است فرمود:

این دعایی است کدام ممکن است امام محمد باقر (علیه السلام) در سحر ماه مبارک رمضان خواند.

خدایا اجتناب کرده اند باشی به شکوهت به جلال او را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شکوهت به جلال ممکن است… خدایا! پس هر آنچه را کدام ممکن است خواستن دارید اجتناب کرده اند خدا بخواهید کدام ممکن است آن را مناسب کرده است.

۵- مطالعه دعای ابوحمزه ثمالی

اجتناب کرده اند ابوحمزه ثمالی روایت شده کدام ممکن است امام زین العابدین (علیه السلام) در ماه رمضان تا حد زیادی نماز ساعت شب را می خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون سحر می شد این دعا را می خواند:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: روزه گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اندام شما اجتناب کرده اند حرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذموم است. روزه ساده مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن نیست، اما علاوه بر این در روز روزه باید زبان شخصی را اجتناب کرده اند حفظ کنید، چشمان شخصی را اجتناب کرده اند حرام بپوشانید، نزاع نکنید، حسود نشوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت نکنید. بحث نکنید، سوگند دروغ هر دو حتی راست نگویید، توهین نکنید، جفا نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمق نباشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز را فراموش مکن».

حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: چه بسیارند اجتناب کرده اند روزه داران کدام ممکن است اجتناب کرده اند روزه ساده تشنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرسنگی درآمد می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بسیارند اجتناب کرده اند نمازگزارانی کدام ممکن است جز عبادت بهره ای نمی برند.