ما آرزو کرد پوشش زدایی اجتناب کرده اند بازار نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سازنده بین تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان هستیم/ استقبال مقامات سیزدهم اجتناب کرده اند معامله گران برای تضمین ایمنی تهیه جهانی نشاطجواد اوجی شامگاه پنجشنبه ۲۱ فروردین پس اجتناب کرده اند بالا بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین اجلاس وزیران اوپک پلاس (اعضای گروه کشورهای صادرکننده نفت – اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش) به شانا ذکر شد: ساخت در ماه قبلی اجتناب کرده اند ۴۰۰ هزار بشکه به سختی افزایش کشف شد. در ماه می ۲۰۲۲ به ۴۳۲۰۰۰ بشکه در روز رسید.

وی افزود: بر مقدمه گزارش کمیته فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار های کارشناسی اجتناب کرده اند دورنمای اقتصاد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیرهای بحرانی در وضعیت تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲، همه کشورهای اوپک پلاس بر انتخاب افزایش ساخت به ۴۳۲ هماهنگی کردند. هزار بشکه.”

وزیر نفت همراه خود خاص اینکه اوپک پلاس در واقع به رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد تحولات بازار یکپارچه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه تدابیر اجباری را {برای حفظ} وفاداری دسترس در بازار نفت متعهد شدن خواهد کرد، افزود: کشورهای کنونی آمادگی دارند در صورت لزوم اقدامات صحیح را {برای حفظ} وفاداری انجام دهند. دسترس در بازار نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند دستاوردهای این هماهنگی.

اوجی میزان تلاش اعضای اوپک پلاس در ژانویه ۲۰۲۲ را ۱۳۶ نسبت ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بر مقدمه فینال آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات، این شهرت ناشی اجتناب کرده اند افزایش شاخص های مالی در سیاره به طور قابل توجهی اقتصادهای عظیم خوردن کننده نفت است. تلاش دقیق به اوپک پلاس، بازار جهانی نفت علیرغم برخی فشار‌های ژئوپلیتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت‌ها با اشاره به کاهش بالقوه تهیه جهانی نفت، تهیه جهانی نفت در جهت تعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری حرکت می‌تنبل.

وی تاکید کرد: در واقع کشورهای عضو اوپک پلاس شرایط بازار جهانی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا را {به دقت} رصد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی متعهد شدن انتخاب ها بلافاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری توسط اوپک پلاس همراه خود ملاحظه به شرایط حال موجود است. بازار نفت.”

او ذکر شد: «فشار‌های سیاسی هر دو امنیتی در مناطق نفت‌خیز جهان معمولاً اولویت‌هایی را با اشاره به مشکلات بالقوه در تهیه نفت تحمیل می‌تنبل، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابقت بر انتظارات اجتناب کرده اند منظر بازار تأثیر می‌گذارد.

همراه خود این جاری، همراه خود ملاحظه به دورنمای بازار {در میان} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت، چون آن است صدها توسط افسران ارشد اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند ناظران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلگران نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط ردیابی شده است، اولویت بی نظیر بازار نشاط نقطه ضعف سرمایه‌گذاری‌های جدید برای رشد بالادستی است. اوگی ذکر شد: بخش نفت در مناطق مختلف ممکن است خوردن کنندگان را در سیاره اجتناب کرده اند تذکر تامین کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت نفت در سال های بلند مدت همراه خود اشکال مواجه تنبل.

وی تاکید کرد: ما همه وقت می خواهیم بازار جهانی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سازنده بین تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کنندگان را غیرسیاسی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خادمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در اوپک صدها بر اهمیت های جدید برای رشد بخش اکتشاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تاکید کرده اند.

وزیر نفت همراه خود تاکید بر رشد بخش اکتشاف نفت در صنعت نفت ایران کدام ممکن است اجتناب کرده اند قابلیت‌های فراوانی اجتناب کرده اند تذکر ذخایر هیدروکربنی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به توسل به سرمایه برای اجرای قالب‌های عمرانی دارد، ضمن تاکید بر رشد بخش اکتشاف نفت در ایران: هدف ما کمک به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور صنعت نفت ایران است. تامین نشاط جهان برای سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه های بلند مدت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/