مجتمع گاز شسمین نش کاشورهای صدرکنندهبه نام گازرش شانا گزارش شده است که رئیس جمهور ایران، جمهوری، نخست، دو وزیر و وزیر نفت و ایران، ایران، الجزایر، مصر، لیبی، نیجریه، قطر، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران ، ایران مالزی، نروژ، طرفدار و امارات متحده عربی حضور درند، سیدا ابراهیم راعی نز سخنانی خود کرد.

کاشورهای عضو کجا مجتمع مجموعا ۴۵ دی سهم تجارت جهانی گاز و ۶۵ ذوب ذوب اصحبت داده جهانی ‘گاز را’ دارن انتخاب.

مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده (JECIF) اردیبهشت ماه سالال ۱۳۸۰ کارگردان، تهران تاسیس شاد. در زمان تأسیس مجتمع تکنون، ۲۳، در ست وزیران به دنیا آمدید و در سات ساران برگزار شاده بودید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/