محمد مهاجری به استدلال های اخیر دستگیرشدگان در جریان اغتشاشات پاسخ محکمی داد.


به حدی واژگون شدن; اگر هیچ کدام از اینها تقصیر شما نیست، تقصیر شما امام جماعت و امام جمعه است که نماز نخوانند..

گفتید افرادی که اخیرا دستگیر شدند آب و غذا می خواستند نه مهر نماز.

من اگر رئیس زندان بودم می آمدم پیش تو و فریاد می زدم: بدهکار هستی؟ اگر هیچ کدام از اینها تقصیر شما نیست، تقصیر شما امام جماعت و امام جمعه است که نماز نخوانند..

پایان مقاله