محکومیت «خبرگزاری نفت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نسیم وب مبتنی بر» در سالن دادگاه مطبوعات


به گزارش خبرگزاری فارس، احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه سالن دادگاه مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش دانستن درباره بازرسی ۲ پرونده مطبوعاتی ذکر شد: قاضی عباسی ۲ پرونده را بازرسی کرد.

وی افزود: اولین پرونده درمورد به سرپرست به فرماندهی خبرگزاری نفت کشورمان به اتهام نشر مطالب کذب بود کدام ممکن است هیئت منصفه همراه خود تقریباً همه آرا متهم را با اشاره به اتهام مذکور مجرم تجزیه و تحلیل نداد.

سخنگوی هیئت منصفه به خبرنگار پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش ذکر شد: پرونده دوم درمورد به مدیرمسئول نسیم وب مبتنی بر به تخلیه دانش نادرست متهم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت منصفه همراه خود تقریباً همه آرا متهم را مجرم محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتفاق آرا متهم را تبرئه کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید

رژیم لاغری سریع