مدارس خرساز به عنوان پردختنوشته گازرش خبرنگار چنا، نمایندگان درنشست علناً عصر امروز (شنبه، هفتم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را با پیشنهاد افزودن یک مورد با بصیرت خود ۶ ماده یک قانون بودجا ۱۴۰۱ با کارندند موافقم.

براساس آیتم الحکی یدشاه تکلیف مکاتب مثل وساطت خیران یا با اشتراک گذاشت که سخت میخسوند از پردخت حق تقسیم، امتداد شبکه، حق کانتور آپ، گاز و فاضلاب و حق رای است. ، افزایش امبرات و حق لینک کانتور کانتور.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/