مدال شاکت آن را ممنوع کرد را باید با دو اکتیو ساخته پتروشیمی بدیمبا گازشان شانا، محسن رضایی در پاورقی سومین نمایشگاه و همیش تخسوسی، حمایت از شاخت داخل خانه صنعت صنعت پتروشیمی و حرفه بیمه مالی ناسیت و چشم انداز پتروشیمی در قرادانی از علی ای سر. محور قهار بنجری والت میکانند، تحفه: کجاست مسیری که شمع میروید با منویات رهبر انقلاب همسوست، موضوع بشارافت از حالا هاها مفقود شده به صورت دکل شور.

راه آدم داد: اینکه مگوئیم بایاد به سممت پیشرفت هارکات کنیم باه که با ما آشیانه که در کوشور ژمتتی کاشیدا نغمه و پیشرفت نتیجه آهنگ، ایران در تنگه جانج و محاصره ا ا ا ا ا ا. و مردم برازنده پیشرفتهای نیست. با ماشین بزرگتر، روی رگه های کانونی آس.

معاون اقتصادی رئیس جمهور، یادور شاد: آگر آزم ما عقیده پیشرفت گدی باشید، با تجربیا کهاز اقتصاد و دفاع مقدس دارم، میگویم که خیلی سریاتار از خورهای دگر مناند چین میتایمان. شواهد قابل توجهی برای ممنوعیت اقتصادی خارجی، را برداریم، اما ممنوعیت داخلی، ممنوعیت داخلی ۱۰ وجود دارد. باربر پچتر، مانی، و باید، برداشی شوند.

بیانیه کرد رضایی: تجربه امروز کاشور کجا رفتی؟ نامه مهم و اساسی میزنیم وسیاسای باززرگ وبرنامه حی بوززرگ میناویسیم در جریان کار لک پشتی و مرچوار حرکات مکنیم شبیه به یک. معاهده مثل این غرب افتاء یعنی جست و جو و اشتباه و منبع و شرافتی که تو هستی.

همکار اقتصادی، رئیس جمهور جمهوری خواه، اعلامیه کرد: برای شتاب دادن، گسترش کوشور بایادز صنعت شروع کانیم. صنعتی که در دخیل، بازار ان جود درد. شما به دنبال اقتصاد جدی هستید. از سایت بازار بخشدار صنعت خ. بحث زنجیره، ارزاچ، سه چاچار، موافقت پرسید که آیا از بخشی استفاده کرده است، آنچنان که ساخته شده است. بیمه مالی زنجیرا بخشی ساخته شد. من نمی خواهم بسازیم درست کنم، یعنی پتروشیمی درست کردم. Intur Nest ke har koshary 200 ta 300 Sanat Durst Canada. میتون چیه؟ پیشرفت با فشار های سیاسی و اقتصادی به نام نامید چرا که درای منطق آست. صنعت سازی مهمترین ماسالی ستکه میتواند بیشرفت ما را شاتاب داده.

ما اوزود: پتروشیمی از سرچشمه های گازی، نفتی گرفتا تا صنعاء متوسط، پایین داست، پازاریابی، برندینگ و محصولات رباعید گدی باگیریم ساخته شده است. در اینجا چشمه می سازند و خط مقدم درد، چشمه صنعت، علم و فن است و دانش بانیان بودن اتکه مانند چشمه میگوشید که با خط مقدم به معنای تجارت چود تغییر می کند. به عنوان فنار تا تگرت باید باهتور گدی در سعات ‘پتروشیمی’ گرد فرم.

رضایی با با اشاره به شکست فروان بری، یافتن و گسترش صنعت پتروشیمی در ایران، نمایش کردها: «خدمت پتروشیمی»، فرقه بذرقی، تحریم اقتصادی، کردستان، حمایت مردم، که در پارسی پرسشی پرسهی پرسهی پارسهی. ا ا ا ا ا .بپردازید که لهجه منع اقتصادی است را بدیم.

دستیار اقتصادی رئیس جمهور آدام داد: نکته مهم است، شما درست می گویید، عاقل هستید. mikhraim

ما پاسخ را تأیید می کنیم: همانطور که بانکها میخاهیم روی ماسالا صنعت پتروشیمی کارگردانی جیتر کانند را بر عهده داشت و دارم بانکها نیاز به کمک درند و باید بزازی شونده را پذیرفت. اصلاحات بانکی نظام; باید کمک کنیم نترازی بانکها حال چود، اصلی اصلی پیشرفت کاشور آس.

رضایی با بیان انکه «نقدینجی بیاد هدایت چود»، گوت: امروز ۴۵۰۰ همت نقدینجی دارم که در چهار تا پینگ سال اینده به ۶۰۰۰ هزار میلیون تومان میرسد. دکتر چهار پینگ سال مولد عصاره داخلی را دو برابر کانم که وضعیت فعلی حفظ چود تورم راش دیجیتال کنیم تولید عصاره داخلی با استفاده از بایش در نتیجه پیشگیری از نظارت پیشرفت دشته.

وی یادور شاد: کاردستی توافقی در کشور، راه بافت، ما از جذابیت میشود که کسی با دنبال، صفتا بازی در خشور، رافت نخواد قدردانی می کنیم. این یک انتقاد بزرگ و منبع فعالیت است، تولد پ.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/