مدیر بازارسی، نظر بر امل کرد و راصدقی با گلایه و بازدید از نفت منصوب چادبه گذرش شانا، تصحیح متن جواد اوجی خطاب مرتضی رضایی آمداست:

او به مراتب تعهد و تخصص و سوابق جنابالی نگاه کرد که منتهی به قضاوت او شد نام مدیر بازارسی ناصره حقانیت کار کرد و راسیدگیا از شکایت و دیدار نفت منصوب میشوید. انتظار یک میرود به یاری خداوند متعالی و بهرهگیری به عنوان یک شرایط کامل و جست و جو برای رسیدن به مقاصد خود با جمله ای از داشته هایم با توضیح ضمیمه که پای آن در قانون اساسی لازم و مؤثر است. کار-قر-گیرد.

– نظر آلیه، عامور بذرسی، نظر بر امل کرد و پساخگویی از سطح شرکت های اصلی و زیرمجموعه خود شکایت دارند.

– جریان امور بزارسی و نظر بر امل کرد و حسن در تمامی که یکی از آنها تابع مسائل صنعت نفت با رعیت دقت، انصاف و بیطرفی در برسی است.

– اسب شناسی و شینسای گلوگاهی فصدخیز و دیدگاه های او طرح های جامی پیشگیری و مصاحبه او با فد.

– لینک سریع با شینگام و رشیدقی با عقب ماندگی احتمالی و سند کامل و دقیق برایش ارسال شد.

– سازندگی و برخورد مناسب با سایر سازمانها، نیهاهای نظراتی و کنترلی.

– برنامه ای دقیق و تاثیرگذار که شامل سخنان پازارسی های دوراهی (دور باز زمان مناسب است) و گذرش توسط اینجاب می باشد.

– سمندی و نظرت بار میز وابسته به مردم و وزارت نفت و شرکت های اصلی و فرعی آن.

– شنسایی و باکرگیری نیروهای متخصص، پیمانکار و کارشناس فساد اداری که وظایف مشاغل تبدیل شده را هدایت کرده اند.

انتظار میرود با جهت مهم و نفوذ اداره هر پازارسی در صنعت نفت دو مسئول کاملا محترم یکی رستایی انجام کارها و هزینه های انتقالی پایان همکاری را با که اداره هر کدام یک راهرو دارد.»

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/