مدیر شرکت طرح های صنایع ملی پتروشیمی منصوب سولهبه نام گازرش شانا با واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اطلاع مرتضی شهمیرزایی آمداست:

من به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات و سوابق ارژمند جنابالی اهمیت می دهم که بر اساس آن عنوان «مدیر صنایع طرح مالی- پتروشیمی» توسط مشوید داوری شده است.

پشپرد، راهبردی و پرو، پتروشیمی را مطابق اهداف ساختند و چیش مانداز آن را در آنجا که ساخته شد، گسترش دادند، گمی بزرگ، به درستی هدایت و ارتقا دادند، ارزآفرین، پتروشیمی و درخشش اقتصادی، کشور است. همانطور که در اینجا، سطح بالایی از حفاظت وجود دارد، و تمام فعالیت های آن به پیشنهاد شرکت مرتبط است.

– شانسای و باکارگیری نیروئی متخصص اومانیست، پیمانکار و ضامن ویجه گوانان، بر اساس خاستگاه شیستا سالاری و جانشین پروری و نز، که با مایشت ایشان

– نظارت بر طراحی و آگری ترهاها و پروه های پتروشیمی و اسناد سازی آنها را حکاکی کردند و برداشت های هنری.

– تایید صلاحیت تکنسین و بیمه داخلی سازندگان، مهندسین مشاور و پیمانکاران، تهیه و تحریر دانش فنی مناقصه ارسالی.

– برنامه نظارت بار، کنترل مسائل مهندسی و چیدمان، پیشنهاد آن، سازماندهی تصمیمات و اسکنرها، تجهیزات داغ

– حفاظت از تولید کالا و تجهیزات گرم داخل با اولویت بخشی توسط شرکت عالی دانشبینیان درجت بومی سازی و گسترش تجهیزات فنوری و کلاهای راهبردی پتروشیمی.

– برنامه عملیات ریزه کنترل و نظرت بار آگرا و پیشاورت ساختمان و نصب پروپوزال آن و پایه های زربنائی انتقال فناوی و دانش فانی.

– نظر تهاتر تنظیم بودجه و فعالیتهای مالی آن

– استاندارد و اساسنامه مسائل فنی، مهندسی، زیست محیطی و امنیتی و نظرات فنی و خدمات مهندسی آن چیست؟

در میان آست با استعانت از درگاه الهی و برنامه دقیق، جهت مدریت و رهبری و بسط آن عمرانی و زیربانایی و توابع توابع و امور مبدل موفق و مؤید بشید.

فرصت استفاده از شمرده، به پاس خدمات جناب آقایی امیر و کیل زاده که مسئول است، با تشکر از مایکانم.

احمد شکری با حدود ۳۰ سال پیش دکتر صنعت پتروشیمی فالت خود رااز سال ۱۳۷۱ آغاس کرد. در ابتدا دکتر پتروشیمی اراک با عنوان رئیس بهره برداری و نز رئیس برنامهمهریزی مشغول فعالیت شید می باشد. Space dir Petroshimi Jim Sakhtman official, erect and rahandazzi chdd and ps as a der patrushimi arvand نشانی یکی از کارگردان های خود و جانشین به عنوان مدیر فعالیت های خود را در صنعت پتروشیمی آدم داد داد.

راه حفظ فعالیت های مردمی، مردمی با آدرس دستیار بخشداری ویژه، شرکت ملی صنایع، پتروشیمی، مجارستان، پراسپکت، زیراختی، اسکلاهی، ماهشهر، عسلویه و نز عضو کمیته، مدیر پتروشیمی، شالیا، ۹.۷.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/