مدیر شرکت ACI، پداوند کار نمی کند و مدیریت شرکت بحران، شرکت ملی نفت منصوب می شود.به گذرش شانا، در حکم محسن خجسته، مهر خطاب، بها عباس رزمی آمداست:

«بعانیته درجات تعهد، تخصص و تجارب ارژمند جنابالی و پرو حکم شماره م.ا/ ۴۲۳۷۹۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰۰ به حکم «مدیر بهدشت، یمنی و محیط عاملی گیدیپست».

عمید است با اتکال بهخداوند متعالی و همکاری همکاران ارزیشمند ان مدرت، دار انجم معمریتهای موفق بشید.

رزمی پچتر (۱۶ دی ماه)، با حکم خجسته، مهر با عنوان سوربرست حوزه انتخاباتی شاد بود کجاست.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/