مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه سرپرست برند پاسخگویی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.


به گزارش طلانیوز: {در این} مراسم بیژن الشغنی رئیس هیئت مدیره اجتناب کرده اند زحمات جواد قلی سرپرست سابق برند، پاسخگویی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مجتبی طاهری نجف آبادی تقدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر کرد. معاون سابق ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه های مشترک گروه صنایع پتروشیمی خلیج عربی این به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شد آرم اجتناب کرده اند پویایی این گروه دارد.

مهرداد عظیمی {در این} مراسم همراه خود خاص اینکه ارائه دهندگان همانطور که صحبت می کنیم ۲ پایتخت اجرایی ملت قابل تقدیر است، اظهار داشت: آقای گلی یکی اجتناب کرده اند سرمایه های رسانه سراسری بود کدام ممکن است ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زحمات ایشان در خلیج فارس زبانزد صنایع پتروشیمی است. گروهی کدام ممکن است قدردان این امتحان شده ها هستیم.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند ۱۸ سال سابقه حضور در رسانه سراسری، اجتناب کرده اند همانطور که صحبت می کنیم رسماً سودآور به خدمت در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شدم کدام ممکن است عنوان آن افتخاری در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد ملت است.

سرپرست برند، پاسخگویی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تصریح کرد: همانطور که صحبت می کنیم حضور کارآمد در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش اقدامات {انجام شده} منصفانه نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود امتحان شده همکاران، تصویری دقیق، انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند اجتناب کرده اند امتحان شده های جهادی کدام ممکن است به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی گروه حاضر تبدیل می شود.

عظیمی علاوه بر این بر اهمیت پاسخگویی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به بهبود باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در امتداد طرف بهبود صنعت تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ملاحظه ویژه به این بخش تاکید کرد.

وی مجددا اجتناب کرده اند زحمات {انجام شده} در وسط قبلی تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است حضور ایشان منعکس کننده ارائه دهندگان جهادی باشد.

مهدی مبتلا کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۱ تاکنون شناخته شده به عنوان کارشناس تعمیرات مکانیک، رئیس تعمیرات مکانیک، رئیس مهندسی کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ارائه دهندگان فنی نمایندگی مبین قدرت خلیج فارس مشغول به کار {بوده است}، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود کمک تمامی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های تابعه، وی را در اختیار داشته باشد. توانست به دستاوردهای گروه بازو یابد.

در نهایت به مدیران جدید پاسخگویی گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات مدیران زودتر احترام شد.

روابط کلی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

رژیم لاغری سریع