مرحله دوم آزمون دکتری چگونه برگزار تبدیل می شود؟


به گزارش خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، روز جمعه ۶ اسفندماه، آزمون درگاه فاصله دکتری «نیمه مرکزی» در سال ۱۴۰۱ برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج اولین آن آشکار شد.

داوطلبانی کدام ممکن است بر ایده کارنامه اولین مجاز به انواع منطقه شدند، باید منطقه شخصی را انواع کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم آزمون را همراه خود موفقیت پایین بالا بگذارند.

مرحله دوم این آزمون برای ادغام کردن مصاحبه، بازرسی داده ها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشیابی ممکن می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی داوطلبان همراه خود کسب حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم، دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق سامانه زیر ادعا تبدیل می شود. آنلاین موقعیت یابی گروه سنجش آموزش ملت

مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی به صورت حضوری در دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزش برتر خرس محافظت وزارت علوم، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات مجری فاصله دکتری، نحوه تقاضا نامزدها، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل برگزاری امتحانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مصاحبه آموزشی انجام تبدیل می شود. {انجام شده}. هر دو آزمون های تخصصی اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی شخصی را به نامزدها ادعا می کنند.

در صورت لزوم، جدا از قصد موسسه برای برگزاری آزمون تخصصی، اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی دانشکده اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی دانشکده اجتناب کرده اند چرخ دنده آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارامترهای آزمون به اطلاع نامزدها خواهد رسید.

مرحله دوم آزمون برای هر متقاضی در هر موسسه خوب بار انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حضور نامزدها {در این} مرحله به منزله تسلیم شدن برای او یا او تلقی تبدیل می شود.

سطح مصاحبه بستگی دارد نحوه ارتباط ارسالی به مدرسه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر توسط گروه سنجش ممکن است داشته باشد.دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات آموزش برتر می توانند برای مرحله دوم آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ساختار اقدام کنند.مبارزه در منطقه زیست شناسی پژوهش محور برای هر کد منطقه باید حد نصاب تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه سنجش موظف است در قبولی باقی مانده این حد نصاب را اعمال تدریجی.

دانشکده ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاهی برای متقاضیانی کدام ممکن است وارد مرحله دوم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره آنها برابر همراه خود مصاحبه آموزشی، سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت است، می باشد.اجتناب کرده اند خوب طرف ممکن است.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید