مشارکت بانک تجارت خواهان در دارایی توسعه اول صنعت نفتبه گزارش خبرنگر شانا، هادی اخلاقی فیض امروز (یکشنبه، اسفندماه پانزدهم) در عین امادا فهنامه تامین منابع مالی حوادث خط لولا مهران – وسا – شیراز (پارس) با حضور وزرای نفت شارک- ای شارک پارک و اقتصاد پازار تجارت امضاء و بسنده: بانک تجارت با حکم پول و پول و همچنین انتخاب صنعت نفت و پتروشیمی اثر دهشته گناگونی و دو نوع زمان و شرایط، بانک منتخب صنعت نفت بوده آست کجاست.

ما براز خرسندی از عمادای فهنام لاین لولا ترانسپورت فراوردهای نفتی پارس، اعلامیه کردی: ارتباط تجاری بانک با همکاری با و وزارت نفت، توسعه دار طرح های، صنایع یک نفت، گازی استانبول.

مدیر عامل بانک تجارت اعلام کرد: جایی که بانک سال ۹۹ TA 14000 با وجود ممنوعیت دیجیتال اقتصادی بالا تا سقف ۲۰ میلیارد دلار است.

اخلاقی فیاد با مرجع اینکه بانک تجارت عس سال ۹۹ تکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در مردم و شرکت های مختلف پردخت کردا آست نمایش کردها: صنعت نفت امروز پیشران اقتصاد کاشور پرسات استیتان و امی.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/